Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4360/2016 για την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής Οδηγίας περί μέτρων προστασίας στις ποινικές διαδικασίες


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Νόμος4360/2016 (ΦΕΚ Α’ 9/29-1-2016) που αποτελεί ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Δεκεµβρίου 2011 «περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας». Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά µε τη δηµιουργία µεταξύ των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός µηχανισµού αµοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων µέτρων προστασίας που ελήφθησαν σε ποινικές διαδικασίες. Αποτέλεσµα των συζητήσεων είναι η Οδηγία 2011/99/ΔΕΥ, η οποία ενσωµατώνεται

στο εθνικό δίκαιο µε το παρόν νομοθέτημα και η οποία πρέπει να διακρίνεται από τον Κανονισµό 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 2011 «για την αµοιβαία αναγνώριση µέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις», που καλύπτει τα µέτρα προστασίας που εκδίδονται σε αστικές υποθέσεις, µε ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής την 11η Ιανουαρίου 2015. Δείτε το πλήρες κείμενο του νόμου εδώ και την αιτιολογική έκθεση του νόμου εδώ

To Top