Καταργείται το αυτόφωρο για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ – Πότε θα στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη σε περιπτώσεις παραγραφής

Με μια νέα τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις», τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4389/2016σχετικά με την λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

Ειδικότερα:

1. Επανακαθορίζονται θέματα και εισάγονται ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την ποινική, αστική και πειθαρχική ευθύνη του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.

2 α. Αποσαφηνίζεται η διαδικασία αποσπάσεων ή μετατάξεων υπαλλήλων στην ΑΑ.Δ.Ε., στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016), καθώς και άλλων ειδικών διατάξεων.

β. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο με το οποίο η ΑΑΔΕ δύναται να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας των υπαλλήλων της.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Άρθρο…
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4389/2016


Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται θέματα για την ευθύνη του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται επιβεβλημένες προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το υφιστάμενο ειδικό πλαίσιο ευθύνης, που τα ανωτέρω πρόσωπα φέρουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προς τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις, αλλά και τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες (άρθρο 386 ν. 4512/2018 – Α’ 5), ώστε να εργάζονται υπό καθεστώς ασφάλειας και με προσανατολισμό στην επίτευξη των στόχων που τους ανατίθενται, διασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.. 
Ειδικότερα, ως προς την προβλεπόμενη ποινική ευθύνη, καθίσταται σαφές ότι αυτή στοιχειοθετείται μόνο εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα πράττουν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170). Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται πλήρης ευθυγράμμιση με το ποινικό δίκαιο, καθώς η ποινική ευθύνη των ως άνω προσώπων ενεργοποιείται με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Ως προς την αστική ευθύνη, οι προτεινόμενες διατάξεις είναι σε αντιστοίχιση προς όσα προβλέπονται ήδη με τις διατάξεις του άρθρου 386 του ν. 4512/2018, ενώ ως προς την πειθαρχική ευθύνη, επαναλαμβάνονται όσα προβλέπονται από το ισχύον σήμερα άρθρο 33 του ν. 4389/2016 (Α’ 94). Ειδικότερα:

1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 αντικαθίστανται ο τίτλος και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016. Ειδικότερα: Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης α’ προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης της ποινικής ευθύνης του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. όταν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκφράζουν αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή διατυπώνουν πρόταση ή εκδίδουν απόφαση. Ως εκ τούτου, εξετάζονται, διώκονται και υπέχουν ποινική ευθύνη μόνο στην περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον ή στην περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013. Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης β’, ορίζεται ρητά η περίπτωση για την οποία τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τον, βάσει αυτού, προσδιορισμό των δημοσίων εσόδων, υπέχουν ποινική ευθύνη ως προς την παραγραφή των υποθέσεων που τους ανατίθενται ή τους έχουν ανατεθεί προς έλεγχο. Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, ποινική ευθύνη σε περιπτώσεις παραγραφής μπορεί να στοιχειοθετηθεί μόνο ως προς αυτές που προτεραιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 και εφόσον τα όργανα αυτά έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 17 του ν. 4174/2013.

Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης γ’ ορίζεται με σαφήνεια η περίπτωση για την οποία τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε., που είναι αρμόδια για τη στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς και για την επιλογή των υποθέσεων που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013, υπέχουν ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την παραγραφή των λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο. Έτσι ποινική ευθύνη μπορεί να στοιχειοθετηθεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης δ’ ρυθμίζεται η ευθύνη των οργάνων της Α.Α.Δ.Ε. στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δημοσίων εσόδων ή στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η λήψη μέτρων για την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Έτσι, δεν υπέχουν ποινική και πειθαρχική ευθύνη, καθώς και αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου, για την παραγραφή, εφόσον έχει διακοπεί η παραγραφή αυτών με συγκεκριμένα διακοπτικά μέτρα.

Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης ε’ ορίζεται ότι ο Διοικητής, ο Πρόεδρος τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. υπέχουν την προβλεπόμενη κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αστική έναντι του Δημοσίου ευθύνη, μόνο σε περίπτωση που παραβαίνουν εκ δόλου τα καθήκοντά τους ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013. Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης στ’ ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο Εμπειρογνώμονας της Α.Α.Δ.Ε. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, εφ’ όσον παραβαίνουν εκ δόλου τα καθοριζόμενα από τον παρόντα νόμο και τις λοιπές γενικές και ειδικές κείμενες διατάξεις καθήκοντα και υποχρεώσεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013
Ειδικά για τους υπαλλήλους της Αρχής σε περίπτωση υπαίτιας πράξης ή παράλειψής τους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007(Α’26), που αφορούν στα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα και στην εφαρμογή της πειθαρχικής διαδικασίας, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης ζ’ διασφαλίζεται η ισχύς των προτεινόμενων διατάξεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικής με την ευθύνη, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989 (Α’8) και παρ. 2 του άρθρου 198 του ν. 2717/1999 (Α’97), οι οποίες θεσπίζουν προσωπική ευθύνη για αποζημίωση στην περίπτωση που οι διοικητικές αρχές δεν συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Δικαστηρίων.

2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 διευκρινίζεται ότι οι περιπτ. α’ έως στ’ της παρ. 1 τυγχάνουν εφαρμογής και στις ήδη εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών οργάνων ή άλλων διοικητικών ή δικαστικών αρχών, προκειμένου να επιτευχθεί ο νομοθετικός σκοπός τους και να υπάρχει σχετική ασφάλεια δικαίου.

3. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 οι περιπτώσεις α’ έως ε’ και ζ’ έως η’ της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α1143) καταργούνται και ταυτόχρονα γίνονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις συνεπεία της μεταβολής αυτής.

4. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 4 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 και προβλέπεται ότι για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι διαπράχθηκαν από υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε. κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του και σε σχέση με αυτά, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί σύλληψης του δράστη και αυτόφωρης διαδικασίας σύμφωνα με τα άρθρα 275, 409-413 και 417-424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σκοπείται, έτσι, η προστασία των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. από την υποβολή αβάσιμων και προσχηματικών εγκλήσεων σε βάρος τους και η διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους. Αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν ήδη στην νομοθεσία μας για την προστασία των δικαστικών επιμελητών (άρθρο 89 παρ. 3 του ν. 2318/1995, Α’126), καθώς και των αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστικών και δασικών υπαλλήλων (άρθρο 19 του ν. 4058/2012, Α’63).

Περαιτέρω:

5. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 5 αποσαφηνίζεται η διαδικασία αποσπάσεων ή μετατάξεων των υπαλλήλων μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλης Ανεξάρτητης Αρχής ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ο.Τ.Α. Α” και Β’ βαθμού, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καθώς και άλλων ειδικών διατάξεων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Α.Α.Δ.Ε., την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της, καθώς και την εξασφάλιση των όρων επίτευξης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της. 

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η κινητικότητα των υπαλλήλων της Αρχής προς τους ανωτέρω αναφερόμενους φορείς, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και άλλων ειδικών διατάξεων, ενώ δεν θίγεται η διαδικασία κινητικότητας των υπαλλήλων των εν λόγω φορέων προς την Αρχή η οποία διενεργείται κατά κανόνα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224), απονέμοντας όμως ρητά την αρμοδιότητα αξιολόγησης στα αρμόδια κατά κλάδο Υπηρεσιακά Συμβούλια της Αρχής.

6. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 6 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και προβλέπεται ότι η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και να καταρτίζει ειδικότερα συστήματα προαγωγών, βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Αρχής να καθορίζει με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκηση της Αρχής και γνώμη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνός, μεθοδολογίες και διαδικασία για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. και να συστηματοποιεί τις θέσεις αυτές σε ομάδες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης. Για την αξιολόγηση των θέσεων αυτών και τη συστηματοποίησή τους σε ομάδες απαιτητικότητας λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως ενδεικτικά οι γνώσεις και η εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, ο βαθμός δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων κάθε θέσης, η ένταξή της στην υπηρεσιακή ιεραρχία, οι συνθήκες εργασίας και η βαρύτητα και η επιρροή αυτής στην επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε.. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στα αντίστοιχα περιγράμματα των θέσεων εργασίας, όπως τα περιγράμματα αυτά καταρτίζονται και τροποποιούνται με αποφάσεις του Διοικητή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Αρχής. Επίσης, βάσει της αξιολόγησης των θέσεων εργασίας και της ένταξής τους σε ομάδες, ο Διοικητής με αποφάσεις του που εκδίδονται με όμοια διαδικασία, δύναται να αναπτύσσει ειδικότερα συστήματα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων του στις θέσεις αυτές. Το νέο σύστημα αξιολόγησης και συστηματοποίησης σε ομάδες των θέσεων εργασίας σκοπό έχει να συμβάλει στην επιτυχέστερη λειτουργία της Αρχής, στην καλύτερη επίτευξη των στόχων και συνακόλουθα στην αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων, μέσω της καλύτερης και ποιοτικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Άλλωστε, πρόβλεψη περί περιγραφής, βαθμολόγησης και αξιολόγησης των θέσεων εργασίας του κάθε φορέα προβλέπεται γενικώς για τον Δημόσιο τομέα από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Τέλος, δεδομένου ότι η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. αφορά μόνο την εσωτερική διάρθρωση των θέσεων της και δεν επηρεάζει τυχόν κινητικότητα των υπαλλήλων από και προς την Α.Α.Δ.Ε., για λόγους σαφήνειας και πληρότητας, προβλέπεται ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις δε θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 4369/2016, περί βαθμολογικής διάρθρωσης των θέσεων και βαθμολογικής ένταξης των υπαλλήλων, καθώς και του υπαλληλικού κώδικα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Άρθρο…
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016


1. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 (Α’94) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 33 
Ευθύνη – Ειδικές ρυθμίσεις

1.α. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

β. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τον βάσει αυτού προσδιορισμό των δημοσίων εσόδων δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για την παραγραφή των υποθέσεων που τους ανατίθενται ή τους έχουν ανατεθεί προς έλεγχο, πλην αυτών που προτεραιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013. Στην περίπτωση παραγραφής των προτεραιοποιημένων υποθέσεων ευθύνονται εφόσον έπραξαν με δόλο, ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις, ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

γ. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρμόδια για τη στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο καθώς και για την επιλογή των υποθέσεων που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την παραγραφή των λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις, ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

δ. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, ή στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η λήψη μέτρων για την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, δεν υπέχουν ποινική και πειθαρχική ευθύνη, καθώς και αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου, για την παραγραφή, εφόσον έχει διακοπεί η παραγραφή αυτών τουλάχιστον:

αα) Με την κοινοποίηση στον οφειλέτη ατομικής ειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4174/2013, ή την περίπτωση η’ της παρ . 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή

ββ) με την επιβολή κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων εις χείρας του οφειλέτη ή τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90).

ε. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. υπέχουν αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μόνο έναντι του Δημοσίου, για γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους στο πλαίσιο της άσκησης ή επ’ ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους και μόνο εφ’ όσον ενήργησαν με δόλο ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 17 του ν. 4174/2013.

στ’. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο Εμπειρογνώμονας υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, εφ’ όσον παραβαίνουν εκ δόλου τα καθοριζόμενα από τον παρόντα νόμο και τις λοιπές γενικές και ειδικές κείμενες διατάξεις, καθήκοντα και υποχρεώσεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013. Ειδικά για τους υπαλλήλους της Αρχής, για υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007 (Α’26), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ζ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) και της παρ. 2 του άρθρου 198 του ν. 2717/1999 (Α’ 97).».

2. Οι διατάξεις των περιπτ. α’ έως στ’ της παρ.1 έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη ισχύος αυτών εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών οργάνων ή άλλων διοικητικών ή δικαστικών αρχών.

3. Οι περιπτ. α’ έως ε’ και ζ’ έως η’ της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) καταργούμαι.

4. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι διαπράχθηκαν από υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε. κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του και σε σχέση με αυτά, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 275, 409 – 413 και 417 – 424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.».

5. Η παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7.α) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων της Αρχής στο Υπουργείο Οικονομικών ή άλλη Ανεξάρτητη Αρχή ή άλλη δημόσια υπηρεσία κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και αποσπάσεις σε πολιτικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη Βουλή, μέλη του Κοινοβουλίου και τα Κόμματα, διενεργούνται με κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Το προσωπικό της Αρχής, που δύναται να είναι αποσπασμένο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των οργανικών θέσεων της Αρχής.

β) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 (Α’ 224) διενεργούνται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Οι αρμοδιότητες αξιολόγησης των υποψηφίων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν. 4440/2016, ασκούνται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αρχής, 

γ) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή με ειδικές διατάξεις διενεργούνται με κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Αρχής και του φορέα προέλευσης, όπου στον τελευταίο προβλέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.».

6. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α) Με απόφαση του Διοικητή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνός, η Αρχή δύναται να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Α.Α.Δ.Ε., να συστηματοποιεί αυτές σε ομάδες απαιτητικότητας, και να αναπτύσσει και εφαρμόζει ειδικότερα συστήματα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των υπηρεσιών της. Στο πλαίσιο αυτό, με τις αποφάσεις του ο Διοικητής δύναται να καθορίζει διαδικασία, μεθοδολογία, ειδικά κριτήρια και τη στάθμιση αυτών για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Αρχής και τη συστηματοποίησή τους σε ομάδες απαιτητικότητας, ιδίως με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της κάθε θέσης, την ένταξή της στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τις συνθήκες εργασίας και την βαρύτητα και την επιρροή αυτής στην επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτά προκύπτουν από τα καταρτιζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητή αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας.

β) Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για το προσωπικό της Αρχής οι κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

γ) Τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν θίγουν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) και των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.».

To Top