Όλες οι νέες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με το Νόμο 4623/2019

Στο Νόμο 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019)προβλέπονται νέες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομιας. Ειδικότερα:

Άρθρο 95 Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα

Στον Ποινικό Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 4619/2019 (Α΄ 95) γίνονται οι εξής διορθώσεις: α) Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 8 η φράση «προδοσία της χώρας» αντικαθίσταται από τη φράση «προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας».

β) Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. πράξη που στρέφεται εναντίον υπαλλήλου του ελληνικού κράτους ή Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθύνεται προς αυτούς, εφόσον τελείται κατά την άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους,».

γ) Στο άρθρο 20 η φράση «308 παρ. 2» αντικαθίσταται από τη φράση «308 παρ. 3».

δ) Ο τίτλος του τέταρτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής: «Η κοινωφελής εργασία πραγματοποιείται προς όφελος του κοινού σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.».

στ) Στον τίτλο του έκτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους διαγράφεται η φράση «ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

ζ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 127 διαγράφεται η φράση «ή η έκτιση της ποινής στην κατοικία σε συνδυασμό με τέτοια μέτρα».

η) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 132 η φράση «133 παρ. 1 στοιχείο α΄» αντικαθίσταται από τη φράση «133 περίπτωση α΄».

θ) Στο άρθρο 169 η φράση «άρθρου 13 παρ. α΄,» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρου 13 περίπτ. α΄».

ι) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 289 η φράση «, 279 και 285» αντικαθίσταται από τη φράση «και 279 και της παραγράφου 4 του άρθρου 285».

ια) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 292Α η φράση «άρθρο 134Α» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρο 134».

ιβ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 298 η φράση «, 291, 292» αντικαθίσταται από τη φράση «και 292 και της παραγράφου 3 του άρθρου 291».

ιγ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 463 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών.».

Άρθρο 96 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το ν. 4620/2019 (Α΄ 96) γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 35, πριν από τη λέξη «βουλευτές», προστίθενται οι λέξεις «υπουργοί, υφυπουργοί,».

β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 η φράση «375 παρ. 3 και 390 παρ. 2 ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «375 παρ. 1 και 390 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ».

γ) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 η φράση «Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση για την» αντικαθίσταται από τη φράση «Σε περίπτωση απόπειρας ως αποκατάσταση νοείται η».

δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 52 η φράση «με τις παρ. 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση «με τις παρ. 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου».

ε) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56, πριν την λέξη «και», προστίθεται η λέξη «Ακόμη».

στ) Η περίπτ. Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 113 αντικαθίσταται ως εξής: «Β. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανήλικους και αναφέρονται στο άρθρο 127 του Ποινικού Κώδικα.».

ζ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 129 η φράση «παρ. 2» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 3».

η) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 204 διαγράφεται η λέξη «αυτεπάγγελτη».

θ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 218 η φράση «348 παρ. 2, 3 ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «348 παρ. 2 ΠΚ».

ι) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 227 ο αριθμός «351» αντικαθίσταται από τον αριθμό «351Α».

ια) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 245 αντικαθίσταται ως εξής: «Εφόσον ο κατηγορούμενος κλητεύθηκε νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, η προανάκριση περατώνεται και χωρίς την απολογία του. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται μόνο στις περιπτώσεις του εδαφίου δ’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 322 παρ. 3 εδ. α΄ περίπτ. γ΄ και 323 εδ. γ΄ περίπτ. γ΄.».

ιβ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 254 ο αριθμός «351» αντικαθίσταται από τον αριθμό «351Α».

ιγ) Στο άρθρο 318 ο αριθμός «309» αντικαθίσταται από τον αριθμό «310».

ιδ) Στο άρθρο 409 η λέξη «εντός» αντικαθίσταται από τη λέξη «ενός».

ιε) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 452 η φράση «δώδεκα (12)» αντικαθίσταται από τη φράση «είκοσι τέσσερις (24)».

Άρθρο 97 Μεταβατική διάταξη

Κατ’ εξαίρεση, η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019) αναστέλλεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Μέχρι τότε, επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 του ν. 4022/2011 σε συνδυασμό με τα άρθρα 13 περίπτωση α΄ και 263Α του Ποινικού Κώδικα, όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, ως ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους με το άρθρο 586 περιπτώσεις α΄ και γ΄ του ν. 4620/2019 «Κύρωση Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

Άρθρο 98 Παροχή κοινωφελούς εργασίας

1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4619/11.6.2019 (Α΄ 95), κατά το μέρος που προβλέπουν την παροχή κοινωφελούς εργασίας είτε ως κύρια ποινή είτε ως μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή χρηματικής ποινής.

2. Πλημμελήματα, που προβλέπονται σε διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4619/11.6.2019 (Α΄ 95), και απειλούνται με μοναδική ποινή την παροχή κοινωφελούς εργασίας, τιμωρούνται με χρηματική ποινή.

Άρθρο 99 Προστασία αρχαιοτήτων

Στο τέλος του άρθρου 463 ΠΚ [ν. 4619/2019 (Α΄ 95)] προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος εξαιρούνται τα αδικήματα και οι ποινές που προβλέπονται στον ν. 3028/2002. Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (Α΄ 153). Για τα αδικήματα του ν. 3028/2002 εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενες σε αυτόν ποινές.».

http://www.legalnews24.gr/2019/08/46232019_11.html

To Top