Επαναφορά διατάξεων που θα συζητηθούν και πιθανόν θα προκαλέσουν αντιδράσεις προτείνει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για τους νέους Ποινικούς Κώδικες.

Οι εισαγγελείς ήδη μετά την επανασύσταση των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών οι οποίες θα αλλάξουν επιμέρους διατάξεις των κωδίκων που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου, με επιστολή τους προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τα μέλη των επιτροπών υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Μεταξύ αυτών είναι αύξηση των ανωτάτων ορίων των ποινών, η αύξηση του χρόνου έκτισης ποινής για να υποβληθεί αίτηση για υφ’ όρων απόλυση (3/5 για πλημμελήματα και 4/5 για κακουργήματα) καθώς και η επαναφορά της δικαστικής απέλασης που  καταργήθηκε κλπ. 

Ζητούν επίσης να επανέλθει η ποινή των ισοβίων για τους καταχραστές του δημοσίου χρήματος, όταν το ύψος της ζημίας του δημοσίου είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ καθώς και να υπάρχει μόνο μια ποινή για την ανθρωποκτονία με δόλο και αυτή να είναι ισόβια (πλέον διαζευκτικά το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει είτε ισόβια είτε κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών).

Εμβληματική όμως θεωρείται η πρόταση για επαναφορά του παραβόλου (100 ευρώ μάλιστα) για την υποβολή μήνυσης εκ μέρους των πολιτών για αδικήματα που δεν διώκονται αυτεπαγγέλτως. Το παράβολο καταργήθηκε διότι θεωρήθηκε ότι ουσιαστικά αποκόβει τη δυνατότητα των πολιτών να προσφεύγουν ανεμπόδιστα στη Δικαιοσύνη. Παρ\ όλα αυτά όμως οι εισαγγελείς επικαλούμενοι την αύξηση των μηνύσεων και την υστέρηση εσόδων από το δημόσιο ζητούν να πληρώνουν 100 ευρώ για κάθε μήνυση οι πολίτες!  Αναφέρουν χαρακτηριστικά:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1) Απαλείφθηκε  το παράβολο υπέρ Δημοσίου  από το  άρθρο 51 ΚΠΔ, κάτι που ήδη έχει αυξήσει την υποβολή εγκλήσεων για ήσσονος σημασίας αδικήματα και συνακόλουθα τον φόρτο εργασίας αλλά και έχει στερήσει έσοδα από το Δημόσιο από την είσπραξη του παραβόλου. Προτείνεται η διατήρηση του παραβόλου στα αμιγώς διωκόμενα κατ’ έγκληση αδικήματα καθώς υπήρξε ανασχετικός παράγοντας για την υποβολή προπετών, αόριστων και προσχηματικών εγκλήσεων. Σε κάθε περίπτωση στα αμιγώς κατ’ έγκληση αδικήματα η αξίωση της ποινικής δίωξης δεν έχει δημόσιο χαρακτήρα και ανήκει αποκλειστικά στον παθόντα ο οποίος ευλόγως επιβαρύνεται με την προκαταβολή μέρους της δημόσιας δαπάνης κίνησης της ποινικής διαδικασίας, Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 51 ΚΠΔ να έχει ως εξής:

“Άρθρο 51. – Έγκληση του παθόντος.

1.Αν ο παθών θέλει να ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παρ. 2 και 3.

2.  Ο εγκαλών κατά την υποβολή της έγκλησης, για τα απολύτως κατ` έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής καταθέτει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δεν κατατεθεί παράβολο η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εξαιρούνται από την κατάθεση παραβόλου οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3226/2004. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και τα εγκλήματα κατά της ενδοοικογενειακής βίας και τα εγκλήματα ρατσιστικών διακρίσεων και τα εγκλήματα παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης. Για αξιόποινες πράξεις που τελούνται σε βάρος δημοσίων οργάνων και υπαλλήλων κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτούς καθηκόντων, ο παθών υποβάλλει την έγκληση ατελώς και χωρίς την κατάθεση παραβόλου.

3. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών εξετάζει την έγκληση που έλαβε και αν κρίνει ότι αυτή δεν στηρίζεται στον νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, την απορρίπτει με διάταξή του, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολογία και επιδίδεται στον εγκαλούντα.

4. Αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης, απορρίπτει την έγκληση με αιτιολογημένη διάταξή του.

5. Όσα αναφέρονται στα άρθρα 43 παρ. 1 και 6, 44, 45, 47, 48, 49 και 50 εφαρμόζονται και ως προς την έγκληση”.

https://www.capital.gr/epikairotita/3379796/protasi-gia-epanafora-parabolou-100-euro-gia-tin-upoboli-minusis
 

To Top