Κορωνοϊός: Ποια μέτρα λαμβάνονται σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των εποπτευομένων φορέων

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε σχετικά με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των εποπτευομένων από αυτό φορέων.

Όλα τα νέα για την Δικαιοσύνη και τον κορωνοϊό στη νέα ενότητα του Lawspot.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου:

1. Ο Προϊστάμενος κάθε υπηρεσίας ή φορέα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι αρμόδιος για τον ορισμό της διαδικασίας παροχής εξ αποστάσεως εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη το στελεχιακό δυναμικό και την αποστολή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και στην παρούσα απόφαση. Στους υπαλλήλους που θα εργάζονται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι μεριμνούν για τη συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη εκπλήρωση του ανατιθέμενου έργου, θέτοντας προς τούτο ρητές προθεσμίες, υποχρεώσεις τακτικής, τουλάχιστον εβδομαδιαίας, αναφοράς προόδου και τυχόν λοιπές προϋποθέσεις.

Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την ασφάλεια και προστασία των υπηρεσιακών και προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται κατά την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου. Με Αποφάσεις και Οδηγίες του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα, της Υπηρεσιακής Γραμματέως, των Γενικών Διευθυντών και των Προϊσταμένων Αυτοτελών Υπηρεσιών που υπάγονται στον Υπουργό, κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να τίθενται ειδικότεροι κανόνες για την ανάθεση και την παρακολούθηση της προσήκουσας εκτέλεσης εξ αποστάσεως εργασίας.

2. Με ευθύνη του Προϊσταμένου κάθε υπηρεσίας ή φορέα καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων και ο ορισμός όσων δύνανται να παρέχουν υπηρεσία με φυσική παρουσία, καθημερινά, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας στο 1/3 του αριθμού των εκάστοτε υπηρετούντων υπαλλήλων. Αυτοί θα περιλαμβάνονται σε πίνακα που θα εκδίδεται κάθε Παρασκευή, από την αρμόδια Διεύθυνση η οποία θα ενημερώνει αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικά) τον κάθε υπάλληλο, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.

3. Σε περίπτωση δυσχέρειας λειτουργίας μιας οργανικής μονάδας, λόγω απουσίας μεγάλου αριθμού προσωπικού αυτής, είναι δυνατή η κάλυψη του έργου της με προσωπικό από άλλη οργανική μονάδα.

4. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται στις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους. Οι ανωτέρω υπάλληλοι μετακινούνται από θέσεις συναλλαγής με το κοινό σε θέσεις χωρίς συναλλαγή ή παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία.

5. Κάθε Προϊστάμενος υποχρεούται να ορίσει εγκαίρως προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων, με αμελλητί υποχρέωσή του να ενημερώνει την αρμόδια Γενική Διεύθυνση.

6. Εάν διαπιστωθεί κρούσμα της νόσου, η συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων της παραγράφου 2 αποχωρεί, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση του χώρου και αναλαμβάνει εργασία στο κατάστημα της Υπηρεσίας η επόμενη κατά σειρά ομάδα υπαλλήλων ή υπάλληλοι του προσωπικού ασφαλείας, ανάλογα με την περίσταση. Σε κάθε περίπτωση, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ο Προϊστάμενος οφείλει να συμβουλευθεί τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

7. Οι Προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών ενημερώνουν τη Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται για τα μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

8. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης δεν υπάγονται οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες καθώς οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων στις οποίες λειτουργούν Στέγες φιλοξενίας Ανηλίκων σε εικοσιτετράωρη βάση.

Η παρούσα ισχύει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έκτακτη ανάγκη λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/koronoios-poia-metra-lamvanontai-se-horoys-leitoyrgias-ton-ypiresion-toy-ypoyrgeioy

To Top