Όλες οι ανατροπές στα πρόστιμα της Εφορίας και στους φορολογικούς ελέγχους!

Παρατείνονται έως και τέσσερις μήνες οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των φορολογικών ελέγχων που ήταν σε εξέλιξη, κατά τον Μάρτιο όταν επιβλήθηκε η καραντίνα, λόγω του κορονοϊού, ενώ παράλληλα αναβάλλονται και τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Μεταξύ άλλων γλιτώνουν τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και της ακίνητης περιουσίας, όσοι κατηγορούνται για μεγάλη φοροδιαφυγή.
Επίσης, παρατείνεται και η προθεσμία για τις υποθέσεις που είναι στο όριο της παραγραφής, μέχρι το καλοκαίρι, ώστε να υπάρχει επαρκές περιθώριο για την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Με τα δεδομένα που προκύπτουν από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι διαδικασίες των φορολογικών ελέγχων, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαΐου, αλλά η οριστικοποίηση των συγκεκριμένων υποθέσεων θα απαιτήσει αρκετούς μήνες αργότερα, λόγω της δυνατότητας προσφυγών των φορολογουμένων.

Η υπολειτουργία των Εφοριών λόγω του κορονοϊού, οδηγεί αναγκαστικά και σε «πάγωμα» των διαδικασιών των εν εξελίξει φορολογικών ελέγχων, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν διεξάγονται νέοι φορολογικοί έλεγχοι.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι οι νέες προθεσμίες ολοκλήρωσης των διαδικασιών των φορολογικών ελέγχων, δεν είναι οριστικές καθώς μπορεί να παραταθούν εκ νέου, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και της καραντίνας.
Η ΠΝΠ προβλέπει ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να τροποποιούνται οι ημερομηνίες αναστολής και παράτασης των νέων προθεσμιών.

Αναλυτικότερα, ο νέος χάρτης της ολοκλήρωσης των φορολογικών ελέγχων, διαμορφώνεται, για την ώρα, ως εξής:

1. Παγώνουν οι διαδικασίες δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων των προσώπων που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή.

Η διάταξη της ΠΝΠ προβλέπει ότι «αναστέλλεται – για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας – η επιβολή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής, τα οποία ορίζονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013».

Οι συγκεκριμένες διατάξεις προβλέπουν ότι εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από 150.000 ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα.

Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη και κατ΄ ανώτατο μέχρι του διπλάσιου του ποσού για το οποίο διαπιστώνεται ο σκοπός μη πληρωμής ή η είσπραξη επιστροφής, κατά τα ανωτέρω.

Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους. 
Τα μέτρα αυτά επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος των προσώπων που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

2. Αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020 η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Δηλαδή, οι φορολογούμενοι στους οποίους έχουν γίνει φορολογικοί έλεγχοι, δεν θα παραλάβουν τα φύλλα ελέγχου με τις διαπιστώσεις μέχρι τις 30 Απριλίου. Ωστόσο, το διάστημα της αναστολής μπορεί να παραταθεί, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

3. Αναστέλλεται μέχρι την 31η Μαΐου, η προθεσμία των 20 ημερών που παρέχεται σε κάθε φορολογούμενο για τη διατύπωση απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου.

Η προθεσμία αφορά στο δικαίωμα που έχει ο φορολογούμενος που ελέγχθηκε, να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του στις διαπιστώσεις της εφορίας που αναγράφονται στο φύλλο ελέγχου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, «σε κάθε περίπτωση κατά την οποία Ελεγκτικό Κέντρο ή Δ.Ο.Υ. έχει κοινοποιήσει εγγράφως σε φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου κι έχει πλέον τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου όχι εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης αλλά μέχρι τις 31-5-2020».

4. Αναστέλλονται έως την 31η Μαΐου 2020 οι προθεσμίες των 5 ημερών εντός των οποίων οι φορολογούμενοι πρέπει να παρέχουν στην Φορολογική Διοίκηση πληροφορίες,  αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που τούς ζητούνται, στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου. Η αναστολή αυτή καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11η Μαρτίου 2020.

Δηλαδή στη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον φορολογούμενο πρόσθετα στοιχεία, τα οποία οφείλει να τα προσκομίσει εντός πέντε (5) ημερών. Λόγω του κορονοϊού, η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την 31η Μαΐου είτε για υποθέσεις που εκκρεμούσαν κατά την 11η Μαρτίου είτε φυσικά για υποθέσεις, μετά την 1η Μαρτίου.

5. Αναστέλλονται για 60 μέρες οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, για υποθέσεις που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020.

Ειδικότερα η προθεσμία των 30 ημερών, εντός της οποίας ο φορολογούμενος σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η προθεσμία των 30 ημερών είναι 60 ημέρες αν πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού.

6. Παρατείνεται κατά εξήντα (60) ημέρες η προθεσμία των 30 ημερών από την υποβολή αίτησης για αναστολή της πληρωμής του 50% των καταλογισθέντων φόρων και προστίμων.  Ο φορολογούμενος στον οποίο καταλογίστηκαν πρόστιμα και προσαυξήσεις μπορεί να ζητήσει την αναστολή της πληρωμής του 50% του ποσού προκειμένου να επανεξεταστεί από τη ΔΕΔ η περίπτωσή του.

Σύμφωνα με των Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας η συγκεκριμένη αίτηση μπορεί να συνυποβληθεί μαζί με ενδικοφανή προσφυγή και αν η προθεσμία των 30 ημερών από την υποβολή της παρέλθει χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση επ’ αυτής θεωρείται ότι η αίτηση έχει απορριφθεί.

7. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, υποχρεούται να αποφαίνεται για κάθε υπόθεση εντός 120 ημερών, από την υποβολή της προσφυγής του φορολογούμενου.  Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη η ενδικοφανής προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρώς. 
Με την ΠΝΠ, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για 60 ημέρες. Η παράταση των 60 ημερών ισχύει για υποθέσεις, στις οποίες οι 120 μέρες,  δεν έχουν συμπληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 και εφόσον έως τις 20 Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση.

8. Σε ότι αφορά στις υποθέσεις που είναι στο όριο της παραγραφής, η ΠΝΠ προβλέπει ότι οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από την 30η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 παρατείνονται έως την 31η Ιουλίου 2020.

https://www.sofokleousin.gr/oles-oi-nees-prothesmies-gia-tous-forologikous-elegxous

To Top