Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4684/2020 – Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2019-2020

Αλλαγές σε συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4684/2020 “Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις.”

Μεταξύ άλλων, ο Νόμος περιλαμβάνει τις διατάξεις για τον περιορισμό των δικαστικών διακοπών και τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης.

Άρθρο 17 Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

1. Για το χρονικό διάστημα από τις 28 Απριλίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:

α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

β) Στη δήλωση της περίπτωσης α΄, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.

γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παραγράφου 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.

Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του παρόντος, πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 για τη συναινετική εγγραφή προσημείωσης, εξυπηρετείται η ανάγκη ύπαρξης μιας απλοποιημένης διαδικασίας για την κατ’ εξαίρεση εγγραφή συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης, λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την αποφυγή των δυσμενών συνεπειών του συγχρωτισμού πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους.

Η ως άνω ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τη λήξη της αναστολής εκδίκασης των υποθέσεων προσημείωσης υποθήκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, και κρίνεται αναγκαία, διότι οι υποθέσεις στις οποίες αφορά καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό της δικαστηριακής ύλης ενώ συγχρόνως χαρακτηρίζονται εξ ορισμού από την απουσία του στοιχείου της αντιδικίας.

Περαιτέρω, η εν λόγω ρύθμιση αποβλέπει στην εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων για τα δικαστήρια, αλλά και δαπανών για τους διαδίκους. Επίσης, λαμβάνεται πρόνοια, ώστε η αποδοχή του περιεχομένου του δικογράφου από ταν καθ ου ή τον τρίτο κύριο του ακινήτου να αποδεικνύεται κατά τρόπο σαφή με τη διατύπωση της έγγραφης δήλωσής του, πάντοτε όμως υπό τον όρο της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του. Η διαδικασία της παρ. 1 εφαρμόζεται αντίστοιχα και στη συναινετική ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημειώσεων υποθήκης ακόμη και αν δημοσιεύθηκαν πριν την έναρξη ισχύος της διάταξης.

Τέλος, με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρατείνει, με απόφασή του, την ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όχι πάντως πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020. 

Άρθρο 18 Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2019-2020

Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, αρχίζουν τη 16η Ιουλίου 2020 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2020.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

​Με την προτεινόμενη ρύθμιση, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35) και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, περιορίζονται οι δικαστικές διακοπές, μόνο για το τρέχον δικαστικό έτος, στο χρονικό διάστημα από 16 Ιουλίου 2020 έως και 31 Αυγούστου 2020.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4684/2020, όπως δημοσιέυθηκε σε ΦΕΚ.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/dimosieythike-o-nomos-4684-2020-periorismos-dikastikon-diakopon-gia-dikastiko-etos-2019

To Top