Πρωτοδικείο Αθηνών: Πώς θα λειτουργεί από Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

Ποιές δίκες αναβάλλονται – Πώς θα λειτουργούν οι υπηρεσίες του – Τι ισχύει για τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

Σημαντική σημείωση: Με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ενημέρωσε ότι, κατόπιν νεοτέρας επικοινωνίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για το διάστημα έως 30.11.2020, οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας όλων των βαθμών αναστέλλονται, πλην εκείνων που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση.

Επείγουσα ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Αναλυτικά αναφέρεται:

Σύμφωνα με την με αριθμό 4899 (ΦΕΚ Β706-11-2020) ΚΥΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020»:

«…5α) Αναστέλλονται προσωρινά:

αα) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α):

βα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α’ 51). Εξαιρούνται επίσης ως προς τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί έως και τις 6-11-2020, οι δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης τόσο στην τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες καθώς επίσης και κατάθεσης σημειώματος στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (…).

ββ) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015: Νέα Τακτική Διαδικασία Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου.

βγ) Όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει χώρας την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με την χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

βδ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

βε) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας, που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ.

βστ) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

βζ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται (…).

βη) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των ΜΟΔ και ΜΟΕ (…).

βι) η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων.

βθ) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους (…).

βι) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2022 καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2021. Το δικαστήριο αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την διακοπή αυτών.

βια) η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατ’ άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατ’ άρθρο 80 ισχύοντος ΠΚ και 82 προϊσχύσαντος ΠΚ και στην μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωνφελούς εργασίας κατ’ άρθρο 82 παρ. 5 προϊσχύσαντος ΠΚ.

βιβ) η δημοσίευση των αποφάσεων.

(…) Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας καθώς και εκείνα που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών».

Ενόψει των ανωτέρω, αποφασίζεται ότι:

1. Οι γραμματείες Νέας Τακτικής Μονομελούς και Πολυμελούς θα λειτουργούν κανονικά για την κατάθεση προτάσεων (100 ημερών) και προσθηκών. Ειδικά για την κατάθεση προτάσεων και προσθηκών για υποθέσεις αγωγών που είχαν κατατεθεί κατά το χρονικό διάστημα από 11/3/2020 έως και 31/5/2020 ισχύει η με αριθμό 536/2020 Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών. Επισημαίνεται, ότι για τις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην εν λόγω πράξη, δεν παρατείνονται οι σχετικές προθεσμίες και ισχύουν οι νόμιμες προθεσμίες για κατάθεση προτάσεων και προσθηκών.

2. Προς αποφυγή συνωστισμού για την κατάθεση προτάσεων και προσθηκών Νέας Τακτικής Μονομελούς και Πολυμελούς θα εκδίδεται ημερήσιο πρόγραμμα προσέλευσης με βάση τον ΕΑΚ (Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης) των εισαγωγικών δικογράφων, το οποίο θα τηρείται αυστηρά. Ειδικά για τις 9/11/2020 ισχύει η με αριθμό πρωτ. 10754/6-11-2020 επείγουσα ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

3. Οι γραμματείες θα εξυπηρετούν κανονικά την κατάθεση προτάσεων και προσθηκών «παλαιάς» τακτικής διαδικασίας (προκατάθεση 20 ημερών).

4. Για την ως άνω αναφερόμενη στην ΚΥΑ (βγ) περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή της υπόθεσης στο πινάκιο και τη συζήτηση αυτής σε πρώτο βαθμό είναι η αποστολή, την προτεραία της δικασίμου και έως την 12η μεσημβρινή, δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στις επιμέρους γραμματείες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση πρέπει να αναφέρει τον αριθμό ΓΑΚ/ΕΑΚ του εισαγωγικού δικογράφου, τον αρχικό αριθμό πινακίου, τα στοιχεία των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων. Εφόσον η σχετική δήλωση αποσταλεί, εμπροθέσμως και από το σύνολο των πληρεξουσίων όλων των διαδίκων, η υπόθεση θα ενταχθεί στο πινάκιο προς εκφώνηση. Προς τούτο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα πρέπει να φροντίζουν για τον έλεγχο των πινακίων και εφόσον η υπόθεση, που τους αφορά εισάγεται προς εκφώνηση κατόπιν έγκαιρης υποβολής των έγγραφων δηλώσεων για μη εξέταση μαρτύρων, θα πρέπει να παρίστανται νομίμως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠολΔ προς αποφυγή ερημοδικίας.

Ειδικά για τη συζήτηση εφέσεων κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση του Πρωτοδικείου.

Γνωστοποιείται ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γραμματειών έδρας του Πρωτοδικείου Αθηνών είναι οι κάτωθι:

α/αΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑemail
1.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑasf@3044.syzefxis.gov.gr
2.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑaut@3044.syzefxis.gov.gr
3.ΕΡΓΑΤΙΚΑerg@3044.syzefxis.gov.gr
4.ΜΙΣΘΩΣΕΙΣmisth@3044.syzefxis.gov.gr
5.ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣpek@3044.syzefxis.gov.gr
6.ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣmek@3044.syzefxis.gov.gr
7.ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣmtakt@3044.syzefxis.gov.gr
8.ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣpoltakt@3044.syzefxis.gov.gr
9.ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣmneatakt@3044.syzefxis.gov.gr
10.ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣpolneatakt@3044.syzefxis.gov.gr
11.ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣapal-amives@3044.syzefxis.gov.gr
12.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙpistitle@3044.syzefxis.gov.gr
13.ΔΙΑΤΡΟΦΕΣdiatrof@3044.syzefxis.gov.gr

5. Στις διαδικασίες για τις οποίες λειτουργεί η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων [Νέα Τακτική Διαδικασία, Αμοιβές-Απαλλοτριώσεις, Εργατικά, Αυτοκίνητα, Μισθώσεις] τα εν λόγω δικόγραφα κατατίθενται νια το χρονικό διάστημα ισχύος της ΚΥΑ αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για τις λοιπές διαδικασίες, πλην ασφαλιστικών μέτρων, κατατίθενται δικόγραφα με φυσική παρουσία αλλά εφαρμόζεται αυστηρά το σύστημα κατάθεσης με βάση τον λήγοντα αριθμό του γραμματίου προείσπραξης, αρχής γενομένης από 9-11-2020 με το ψηφίο 0 , αποκλειστικά κατά tic ώρες 9.00′ – 13.00′ στις οικείες γραμματείες.

Ειδικά για τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων κατατίθενται δικόγραφα μόνο εφόσον υπάρχει αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής καθώς και δικόγραφα αιτήσεων με αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ και εφαρμόζεται το σύστημα κατάθεσης με βάση τον λήγοντα αριθμό του γραμματίου προείσπραξης (μονοί λήγοντες αριθμοί κατά τις μονές ημέρες, ζυγοί κατά τις ζυγές).

6. Η κατάθεση αιτήσεων έκδοσης Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών Απόδοσης χρήσης μισθίου δεν πραγματοποιείται. Το αρχείο δημοσίευσης Διαταγών Πληρωμής θα εξυπηρετεί, μόνο την παραλαβή των διαταγών που δημοσιεύονται.

7. Τα τμήματα αρχείου (Ευελπίδων, Αρχείο Πρωτοδικείου οδού Λουκάρεως) θα λειτουργούν μόνο για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτημάτων. Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται εξαιρετικά κατεπείγουσες περιπτώσεις υπό τον όρο της απόδειξης του κατεπείγοντος.

8. Ειδικά νια τη δικάσιμο της 9/11/2020, με δεδομένο το χρονικό σημείο έκδοσης της 71342/6-11-2020 ΚΥΑ και της αντικειμενικής αδυναμίας για παραλαβή των απαιτούμενων κατά την ΚΥΑ, δηλώσεων περί μη εξέτασης μάρτυρα την προτεραία της δίκης [ημέρα Κυριακή], Θα εισαχθούν προς εκφώνηση μόνο οι υποθέσεις της Νέας Τακτικής Διαδικασίας, οι ως άνω υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (αιτήσεις υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση) και αυτές οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής κατ’ άρθρο 72 παρ. 2 Ν. 4722/2020.

9. Για τις ποινικές δίκες ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην ΚΥΑ ενώ επισημαίνεται ότι με μέριμνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών θα δημοσιεύεται καθημερινά το έκθεμα με τις εκφωνούμενες, λόγω επικείμενης παραγραφής, υποθέσεις.

10. Η είσοδος πολιτών και Δικηγόρων στο χώρο του Πρωτοδικείου Αθηνών για όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων θα γίνεται ως ακολούθως:

α. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα εισέρχονται αποκλειστικά από την ΠΥΛΗ 5 της οδού Ευελπίδων («κάτω» είσοδος) με την επίδειξη της δικηγορικής τους ταυτότητας.

β. Η είσοδος πολιτών θα είναι επιτρεπτή: α) για τις ποινικές δίκες ή ανακριτικές κλήσεις με την επίδειξης κλητηρίου θεσπίσματος / κλήσης Εισαγγελικής ή Ανακριτικής αρχής ή βεβαίωσης πληρεξουσίου Δικηγόρου ότι ο κάτοχος του εγγράφου τυγχάνει κατηγορούμενος ή μάρτυρας σε δίκη που έχει εισαχθεί στο έκθεμα ποινικού δικαστηρίου ή σε διαδικασία ενώπιον ανακριτή, β) για τις πολιτικές δίκες με την βεβαίωση πληρεξούσιου δικηγόρου για τις περιπτώσεις που κατά την ΚΥΑ επιτρέπεται.

Για τις άνω περιπτώσεις η είσοδος των πολιτών με την επίδειξη των άνω εγγράφων και της αστυνομικής ταυτότητας, θα γίνεται αποκλειστικά από την Κεντρική Είσοδο της οδού Ευελπίδων («πάνω» είσοδος – ΠΥΛΗ 2).

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο στο dsa.gr

To Top