Ο ΔΣΑ για το ζήτημα που προέκυψε με την μετακίνηση των δικηγόρων

Αναφορικά με το ανακύψαν ζήτημα της μετάβασης των δικηγόρων στα γραφεία μας και σε δικαστήρια, δημόσιες υπηρεσίες, κλπ, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοινώνει τα εξής:

Η μετάβασή μας στην εργασία μας μπορεί να γίνει ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ είτε με έγγραφο από την ΕΡΓΑΝΗ είτε με Βεβαίωση Α που οι ίδιοι δυνάμεθα να εκδώσουμε. Τούτο προκύπτει σαφώς από το άρθρο 3 (“Περιορισμός της κυκλοφορίας”), παρ. 3 περίπτωση δ’ της ΚΥΑ (71342/6/11/2020) όπου αναφέρεται: “Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α)”.

Το “εναλλακτικά” αφορά το έγγραφο της ΕΡΓΑΝΗ που περιγράφεται στην περίπτωση γ’.

Εξ αυτού συνάγεται ότι οι δικηγόροι μπορούν να συμπληρώσουν βεβαίωση κίνησης τύπου Α, στην οποία μάλιστα δεν περιέχεται περιορισμός δύο περιφερειών όπως συμβαίνει στο έγγραφο που εκδίδεται μέσω ΕΡΓΑΝΗ. Τ

ο από 8/11/2020 δελτίο τύπου της Πολιτικής Προστασίας είναι εκτός διατάξεων ΚΥΑ στο κομμάτι που επιτάσσει την αποστολή sms για τη μετάβαση των δικηγόρων στα δικαστήρια, πέραν της πάγιας βεβαίωσης. Κατά τον νόμο, το sms ζητείται για την μεμονωμένη κίνηση του εκάστοτε πολίτη για τις περιπτώσεις (γ) έως (θ) και την περίπτωση (ια) της παρ. 2 του άρθρου 3.

Οι δικηγόροι υπάγονται στην κατ’ εξαίρεση διάταξη της περίπτωσης (α) της παρ. 2 του άρθρου 3: “μετακίνηση από και προς την εργασία ή ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”. Η μετάβαση των δικηγόρων στα δικαστήρια, τις δημόσιες υπηρεσίες, υποθηκοφυλακεία, κλπ, γίνεται ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, και όχι ως μεμονωμένη κίνηση.

Κατόπιν τούτων, ζητούμε την ανάκληση του από 8/11/2020 δελτίου τύπου της Πολιτικής Προστασίας και την επανέκδοσή του κατά τον νόμο που δεν προβλέπει αποστολή sms.

To Top