ΣτΕ: Ανώτατος χρόνος αγόρευσης ανά διάδικο τα 30’

Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ(5691/2020) και τίθεται πλέον σε ισχύ.

Μέχρι 30 λεπτά θα είναι η διάρκεια της αγόρευσης για κάθε διάδικο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μέχρι 40 λεπτά αν η αγόρευση αφορά δύο διαδίκους.

Η παραπάνω απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ(5691/2020) και τίθεται πλέον σε ισχύ.

  Πλην της παραπάνω τροποποίησης ο κανονισμός του Ανώτατου Δικαστηρίου αλλάζει και ως προς τα καθήκοντα των εισηγητών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού (19/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο, Β’ 2462) αντικαθίσταται ως εξής:

  «3. Κάθε εισηγητής, πέντε έτη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τοποθετείται σε μία από τις ακόλουθες δύο ομάδες Τμημάτων : . i Α ́, Γ ́ και Δ ́ και ii Β ́, Ε ́ και Στ ́. Εάν ο εισηγητής λάβει, κατά το διάστημα αυτό, άδειες που υπερβαίνουν το ένα έτος, η εν λόγω τοποθέτηση γίνεται με τη συμπλήρωση εξαετίας από την ανάληψη των καθηκόντων».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

  «Ο Πρόεδρος διευθύνει τη διαδικασία στο ακροατήριο και, ιδίως, διευθετεί τον χρόνο της συζητήσεως, με κριτήρια τη φύση των τιθέμενων ζητημάτων, την ισότητα των διαδίκων κα την οικονομία της δίκης, εν όψει και του αριθμού των υποθέσεων, και δίδει τον λόγο στους διαδίκους, καθώς και στα μέλη της συνθέσεως που επιθυμούν να διατυπώσουν ερωτήσεις. Ο ανώτατος ανά διάδικο χρόνος αγορεύσεως δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά της ώρας. Εάν οι εκπροσωπούντες τον διάδικο πληρεξούσιοι υπερβαίνουν τους δύο, τότε ο ανώτατος χρόνος αγορεύσεως δεν δύναται να υπερβαί- νει τα 40 λεπτά της ώρας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Πρόεδρος μπορεί, πριν από τη συνεδρίαση, να καλέσει τους πληρεξουσίους των διαδίκων και, αφού ακούσει τις απόψεις τους, να ορίσει τον ανώτατο ανά διάδικο χρόνο αγορεύσεως. Οι διατάξεις για την ευταξία στο ακροατήριο εφαρμόζονται και στην περίπτωση εμμονής στην υπέρβαση των ορίων αυτών».

https://www.dikastiko.gr/proto-thema/ste-anotatos-chronos-agoreysis-ana-diadiko-ta-30/

To Top