Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου, από 11/1 έως τις 18/1

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου  2021

Αρ. Πρωτ.:  34

Σύμφωνα με τα άρθρα 157 επ. του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/2020 Α΄) και την Δ1α/ΓΠ.οικ: 1293/8-1-2021 (ΦΕΚ 30/2021 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06.00΄ έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06.00΄, η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται ως εξής:

Θα διεξάγονται κανονικά οι δίκες των πολιτικών ενδίκων μέσων ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Από 12 Ιανουαρίου 2021 και εφεξής θα συζητούνται οι υποθέσεις αναστολών (κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων), στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ένορκων βεβαιώσεων.

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 158 του Ν. 4764/13-12-2020, οι υποθέσεις αναστολών που ματαιώθηκαν διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, θα προσδιοριστούν αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προέδρου κάθε αρμόδιου τμήματος, στην οποία θα ορίζεται ημέρα και ώρα συζήτησης της υπόθεσης. Η εγγραφή της στο οικείο έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, θα γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος θα γνωστοποιείται από το γραμματέα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ο γραμματέας θα γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα θα γίνεται ανάρτηση του προσδιορισμού των υποθέσεων σε νέα δικάσιμο στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ, η οποία θα υποβληθεί στην οικεία γραμματεία των αναστολών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

Προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί.

Στα Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου συζητούνται οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022 και, τέλος, όσες υποθέσεις εκ της φύσεώς τους έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Οι υποθέσεις που δεν θα εκδικαστούν, θα προσδιοριστούν εκ νέου από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μετά το πέρας της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων.

Η δημοσίευση των αποφάσεων θα γίνεται κανονικά.

Θα γίνεται κανονικά η κατάθεση προτάσεων, σχετικών εγγράφων, δηλώσεων για παράσταση στο δικαστήριο και η κατάθεση παραιτήσεων από το δικόγραφο.

Θα χορηγούνται με φυσική παρουσία των δικηγόρων επικυρωμένα αντίγραφα των αποφάσεων, απόγραφα και σχετικά έγγραφα.

Θα γίνονται κανονικά οι καταθέσεις, στο τμήμα Πολιτικού και Αρχείου του Αρείου Πάγου, αιτήσεων αναίρεσης για προσδιορισμό, καθώς και αιτήσεων αναψηλάφησης, υπό τον όρο της τήρησης αυστηρά των αποστάσεων και όσων μέτρων προβλέπονται στην υπ’ αριθμόν 2876/8-11-2020 ανακοίνωσή μας, προς διασφάλιση της δημοσίας υγείας.

Θα γίνεται κανονικά η κατάθεση αναφορών στο τμήμα Επιθεώρησης, Πειθαρχικού και Νομολογίας του Αρείου Πάγου και στη γραμματεία της Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Τέλος επισημαίνεται ότι η λειτουργία του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου θα γίνεται με αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθμόν 2876/8-11-2020 ανακοίνωσή μας.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Αγγελική  Αλειφεροπούλου

https://lawnet.gr/law-news/ellada/anakoinosi-gia-ti-leitourgia-tou-areiou-pagou-apo-11-1-eos-tis-18-1/

To Top