Πώς θα βαθμολογεί το υπ. Οικονομικών τις καταγγελίες για μίζες!

Με απόφαση του Θ. Σκυλακάκη μεγαλύτερη βαρύτητα θα έχουν οι καταγγελίες όταν γίνονται από υπουργούς, σε σύγκριση με τις καταγγελίες των απλών πολιτών

Ανάλογα με το πρόσωπο που καταγγέλλει διασπάθιση δημοσίου χρήματος και το ύψος της απάτης, θα αξιολογούνται οι καταγγελίες που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Αυτό προβλέπει η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη, με την οποία για παράδειγμα η καταγγελία αν προέρχεται από υπουργό, βαθμολογείται με 10, ενώ η καταγγελία ενός απλού πολίτη, βαθμολογείται με 1.

Με την απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των εισερχόμενων καταγγελιών και λοιπών αιτημάτων καθώς και η διαδικασία της προτεραιοποίησης των έκτακτων ελέγχων σε φορείς του δημοσίου, από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Η βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε υπόθεση, θα καθορίζει εάν θα διερευνηθεί, ή αν θα παραπεμφθεί στις… καλένδες.

Αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των εισερχομένων καταγγελιών, και την προτεραιοποίηση των ελέγχων η απόφαση του κ. Σκυλακάλη προβλέπει για τις καταγγελίες, τίθεται σειρά προτεραιότητας, με γνώμονα αφενός τη διεκπεραίωση των υποθέσεων με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και αφετέρου την αποφυγή παραγραφής τυχόν αδικημάτων ή διοικητικών κυρώσεων λόγω παλαιότητας.

Για το σκοπό αυτό, τα αιτήματα/καταγγελίες ταξινομούνται σε φθίνουσα διάταξη βάσει αλγόριθμου στον οποίο μετέχουν, με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, τα κάτωθι κριτήρια:
1) Κριτήριο προέλευσης καταγγελίας/αιτήματος ελέγχου. Παρέχεται προτεραιότητα σε αιτήματα για έλεγχο τα οποία υποβάλλονται από τον Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ή το Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
Οι συντελεστές βαρύτητας της προέλευσης καταγγελίας/ελέγχου είναι:
α) για αιτήματα ελέγχων του Υπουργού ή Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ε.Α.Δ., δέκα (10),
β) για αιτήματα λοιπών διοικητικών αρχών, τρία (3) και
γ) για καταγγελίες/αιτήματα φυσικών προσώπων, ένα (1).

2) Η σαφήνεια της καταγγελίας/αιτήματος. Οι συντελεστές σαφήνειας είναι:

 • για πλήρως ασαφείς έως ακατάληπτες καταγγελίες/ αιτήματα, μηδέν (0),
 • για καταγγελίες/αιτήματα που αναφέρεται ο χρόνος (συγκεκριμένο διαχειριστικό έτος), ο τόπος τέλεσης του καταγγελλόμενου γεγονότος ή/και συγκεκριμένα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ένα (1) και
 • για καταγγελίες που αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία, γεγονότα ή/και υπάρχει σαφής παραπομπή σε έγγραφα ή επισύναψη τέτοιων τα οποία στοιχειοθετούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην καταγγελία, τρία (3).

3) Η αρμοδιότητα/συμβατότητα της καταγγελίας. Οι συντελεστές βαρύτητας είναι:

 • Για υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3492/2006 και το αίτημα δεν προέρχεται από τον Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ή τον Διοικητή της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας Ε.Α.Δ., μηδέν (0) και διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία.
 • Για υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται σε φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3492/2006, ή το αίτημα ελέγχου προέρχεται από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον Διοικητή της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας Ε.Α.Δ., ένα (1).
 • Για υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται σε φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3492/2006, αλλά σε αντικείμενο ελέγχου αρμοδιότητας άλλης Υπηρεσίας, μηδέν (0) και διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία.

4) Ο χρόνος εισαγωγής της υπόθεσης στην Γ.Δ.Δ.Ε., με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου. Οι συντελεστές βαρύτητας της παλαιότητας είναι:

 • για τα εισαχθέντα στην Υπηρεσία αιτήματα/καταγγελίες κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος, ένα (1),
 • για τα εισαχθέντα πέραν του ενός έτους και μέχρι πέντε ημερολογιακά έτη, τέσσερα (4),
 • για τα εισαχθέντα πέραν των πέντε ετών και μέχρι δέκα ημερολογιακά έτη, δύο (2),
 • για τα εισαχθέντα πέραν των δέκα ετών και μέχρι είκοσι ημερολογιακά έτη, ένα (1) και
 • για τα εισαχθέντα άνω των είκοσι ημερολογιακών ετών, μηδέν (0).

Ως χρόνος εισαγωγής της υπόθεσης στη Γ.Δ.Δ.Ε. νοείται και ο χρόνος εισαγωγής του αιτήματος/καταγγελίας στην καταργηθείσα Υπηρεσία της Οικονομικής Επιθεώρησης ή σε άλλη Ελεγκτική Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου.

5) Η τυχόν διενέργεια ή μη προηγούμενου ελέγχου (εξαιρουμένων ελέγχων κατόπιν εισαγγελικής εντολής), σε διαχειριστική χρήση της τελευταίας πενταετίας από την Γ.Δ.Δ.Ε., ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε φορείς του άρθρου 3 του ν. 3492/2006 στους οποίους δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος.

Ο συντελεστής βαρύτητας σε περίπτωση που δεν έχει διεξαχθεί προηγούμενος έλεγχος την τελευταία πενταετία είναι τρία (3). Σε διαφορετική περίπτωση είναι ένα (1).

6) Το ύψος των ετήσιων δαπανών του φορέα, για τον οποίο η καταγγελία/αίτημα ελέγχου, κατά το έτος 2019. Οι συντελεστές βαρύτητας για το ύψος της ετήσιας δαπάνης είναι:

 • για ετήσια δαπάνη μέχρι 500.000 ευρώ, ένα (1),
 • για ετήσια δαπάνη από 500.001 ευρώ μέχρι 1.000.000 ευρώ, (2),
 • για ετήσια δαπάνη από 1.000.001 ευρώ μέχρι 3.000.000 ευρώ, τρία (3),
 • για ετήσια δαπάνη από 3.000.001 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, τέσσερα (4),
 • για ετήσια δαπάνη από 10.000.001 ευρώ μέχρι 20.000.000 ευρώ, πέντε (5),
 • για ετήσια δαπάνη από 20.000.001 ευρώ μέχρι 50.000.000 ευρώ, έξι (6) και
 • για ετήσια δαπάνη από 50.000.001 ευρώ και άνω, επτά (7).

Το γινόμενο των ανωτέρω συντελεστών κάθε υπόθεσης αποτελεί τον βαθμό της βαρύτητας, που καθορίζει την σειρά προτεραιότητας ελέγχου σύμφωνα με τα προαναφερθέντα (φθίνουσα ταξινόμηση).

Σε περίπτωση που το γινόμενο των ανωτέρω συντελεστών είναι το ίδιο για περισσότερες από μία περιπτώσεις καταγγελίας/αιτήματος, για τη φθίνουσα ταξινόμηση, μεταξύ αποκλειστικά των ανωτέρω περιπτώσεων, λαμβάνεται υπόψη το ύψος της ετήσιας δαπάνης των καθ’ ων η καταγγελία/αίτημα ελέγχου φορέων, όπως αυτή απεικονίζεται στον απολογισμό του 2019.

Υποθέσεις που το γινόμενο των ανωτέρω συντελεστών είναι μηδέν τίθενται στο αρχείο.

https://www.sofokleousin.gr/pos-tha-vathmologei-to-yp-oikonomikon-tis-kataggelies-gia-mizes

To Top