Ύποπτοι για «ξέπλυμα» όσοι… δεν πληρώνουν φόρους – Τι λέει η εγκύκλιος της εφορίας για το «μαύρο χρήμα»

Στα «χνάρια» ύποπτων υποθέσεων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί: Στον «χορό» μπαίνουν όλες σχεδόν οι Υπηρεσίες, καθώς Εφορίες, Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) οφείλουν να υποβάλουν σχετικές αναφορές στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Μάλιστα με σχετική εγκύκλιο δίνονται οδηγίες και απαιτείται προσοχή σε περιπτώσεις που… δεν εξοφληθεί στην ώρα του ο φόρος. Όπως προκύπτει από εγκύκλιο που υπογράφει η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, οι ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα οφείλουν να υποβάλλουν αναφορές για το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, όταν διαπιστώνουν φορολογικές παραβάσεις που υπάγονται στα εξής αδικήματα:

 • Μη πληρωμή φόρου εισοδήματος μεγαλύτερου των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος
 • Μη πληρωμή ΕΝΦΙΑ μεγαλύτερου των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος
  Αποφυγή πληρωμής φόρου πλοίων ποσού μεγαλύτερου των 100.000 ευρώ
 • Μη πληρωμή τελών ή εισφορών ποσού μεγαλύτερου των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος
 • Μη απόδοση ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος
 • Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ
 • Πλαστά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ
 • Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο άνω των 200.000 ευρώ

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο θα αποστέλλεται μία αναφορά για χρέη προς το Δημόσιο και όχι χωριστές αναφορές για κάθε φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την επιχείρηση.

Ποια χρέη εξαιρούνται των… αναφορών
Για τα φυσικά πρόσωπα αποστέλλεται αναφορά αποκλειστικά για τα ατομικά χρέη, με την εξαίρεση των περιπτώσεων:
χρεών λόγω συνυπευθυνότητας σε χρέη νομικού προσώπου για το οποίο δεν έχει ή δεν μπορεί να αποσταλεί αναφορά κατά τα ανωτέρω και χρεών από άλλη αιτία (λ.χ. κληρονόμος, σύζυγος σε κοινή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος), για τις οποίες η αναφορά θα εκδίδεται στον ΑΦΜ του πραγματικού οφειλέτη, ενώ ο συνημμένος πίνακας χρεών θα εμφανίζει τα χρέη στον ΑΦΜ, στον οποίο έχουν βεβαιωθεί.
Εξαιρούνται:
τα χρέη τα οποία προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές αρχές
τα χρέη που προέρχονται από τα φορολογικά αδικήματα των παραπάνω περιπτώσεων

Πότε «φρενάρει» μια αναφορά για ξέπλυμα
Αναφορά στην Αρχή δεν αποστέλλεται σε περίπτωση που:

 • Ο υπόχρεος καταβάλει το φόρο που του καταλογίστηκε στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 30 ημερών.
 • Ο υπόχρεος ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή, έως την έκδοση απόφασης ή την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της (σιωπηρή απόρριψη) από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.
 • Ο υπόχρεος αποδεχθεί τα κριθέντα (απόφαση ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής) από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και καταβάλει τον σχετικό φόρο.
 • Από τον έλεγχο προκύπτουν διαφορές φόρου εισοδήματος που οφείλονται σε συνήθεις λογιστικές διαφορές, (ΠΟΛ. 1209/17) καθώς και στις περιπτώσεις εξωλογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, όπου οι διαφορές φόρων δεν συνδέονται με αποδεδειγμένη πραγματική απόκρυψη.

Ύποπτες και οι… συμπεριφορές

Αντίθετα, αποστέλλεται αναφορά σε περίπτωση:

 • που ο υπόχρεος δεν αποδεχτεί την απόφαση της ανωτέρω Διεύθυνσης, δηλαδή σε περίπτωση που δεν καταβάλει τα καταλογισθέντα ποσά ή προσφύγει κατά της απόφασης αυτής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
 • εξωλογιστικού προσδιορισμού λόγω μη επίδειξης βιβλίων και στοιχείων στον έλεγχο ή μη τήρησης αυτών, εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, εφόσον το ποσό του αναλογούντος φόρου υπερβαίνει τα κατά περίπτωση οριζόμενα όρια.

Πότε «ενεργοποιείται» η παραπομπή στην Αρχή
Αναφορικά με τα χρέη προς το δημόσιο και το πότε οι οφειλέτες παραπέμπονται στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, η εγκύκλιος προβλέπει ότι σε κάθε αναφορά θα πρέπει να επισυνάπτεται σχετικός πίνακας χρεών, στον οποίο θα περιλαμβάνονται:

 • Χρέη που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα από 30/4/2008 και μετά,
 • Χρέη που έχουν προέλθει από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, καθώς και χρέη σε ρύθμιση και σε αναστολή, με την εξαίρεση των χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από δικαστήρια ή από διοικητικές ή άλλες αρχές, καθώς και εκείνα που προέρχονται από τα φορολογικά αδικήματα, μαζί με τις σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις.

Σημειώνεται ότι το συνολικό χρέος θα υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της αναφοράς, η οποία θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτήν του συνημμένου πίνακα χρεών και η αναφορά θα εκδίδεται μόνο εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

https://www.enikonomia.gr/economy/244560,ypoptoi-gia-xeplyma-osoi-den-plironoun-forous-ti-leei-i-egkyklios.html

To Top