Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4779/2021 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Τι προβλέπει τελικά το άρθρο για την “απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος”

Δημοσιέυθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4779/2021 για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13, παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το Μέρος Α του Νόμου επιδιώκεται η ρύθμιση των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Καθώς στη σύγχρονη πραγματικότητα, οι τηλεοπτικές εκπομπές, τα κατά παραγγελία βίντεο και το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες και παρέχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, και δεδομένου ότι η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά για την Ευρώπη επιβάλλει την επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές αυτές στο επίπεδο της αγοράς, της κατανάλωσης και της τεχνολογίας, με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται να ρυθμιστούν για πρώτη φορά τα παραπάνω θέματα.

Επομένως, η σημαντικότερη τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που εισάγεται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι ότι ρυθμίζεται το οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε όλες τις μορφές προβολής και αναπαραγωγής του, δηλαδή την παραδοσιακή γραμμική τηλεόραση, τις κατά παραγγελία οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αλλά, για πρώτη φορά, και τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποκλειστικά ως προς το οπτικοακουστικό τους περιεχόμενο.

Διαμορφώνεται έτσι το πλαίσιο για ένα δικαιότερο κανονιστικό περιβάλλον για το σύνολο του οπτικοακουστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των κατά παραγγελία υπηρεσιών και των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο, καθώς δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καθιέρωση ίσων όρων, μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών οπτικοακουστικών μέσων, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος

Το άρθρο 8 του Νόμου σχετικά με την “Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος”, το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, προβλέπει τελικώς τα εξής:

Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου.

Στο αρχικά κατατεθέν σχέδιο νόμου προβλεπόταν ότι:

Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει:

α) να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας, ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ιθαγένειας ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,

β) να εμπεριέχουν δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 187Α ΠΚ, 187Β ΠΚ και 32 έως 35 του ν. 4689/2020 (Α΄103).

Ρυθμίσεις για τη στήριξη των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στο Μέρος Β’ του Νόμου επιδιώκεται η στήριξη των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας για την εύρυθμη και υγιή λειτουργία τους και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και των θέσεων εργασίας των απασχολούμενων σε αυτούς.

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ευέλικτου και ορθολογικού πλαισίου λειτουργίας, με απλοποιημένες διαδικασίες, διασφαλίζοντας όμως παράλληλα τη διαφάνεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το παρόν αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση του κατάλληλου τοπίου που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση των εκκρεμών, εδώ και πάρα πολλά έτη, αδειοδοτικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα, επιχειρείται η δημιουργία των αναγκαίων και ικανών συνθηκών που θα δώσουν την κατάλληλη ώθηση στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και θα της επιτρέψουν να καταστεί ένας σύγχρονος πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, εφάμιλλος, αν όχι καλύτερος, αντίστοιχων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων της Ε.Ε., αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα και με σεβασμό στον σκοπό της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και της συμβολής στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4779/2021, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/dimosieythike-o-nomos-4779-2021-gia-tin-ensomatosi-tis-odigias-gia-tis-ypiresies

To Top