Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4786/2021 για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων. Αλλάζει ο αριθμόσ δικογράφων στο ΣτΕ, στη δημοσίευση αποφάσεων και στις προαγωγές.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4786/2021 «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Στο κεφάλαιο α’ του νόμου υπάρχουν διατάξεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 (L 283) για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην εθνική έννομη τάξη.

Στο κεφάλαιο β’ προβλέπονται ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και στο κεφάλαιο γ’ άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αλλάζει ο αριθμός δικογράφων στο ΣτΕ.

Τα δικόγραφα των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που κατατίθενται στο Δικαστήριο, όπως και τα δικόγραφα προσθέτων λόγων και των παρεμβάσεων, κατά κανόνα, δεν υπερβαίνουν τις τριάντα (30) σελίδες. Τα δικόγραφα των υπομνημάτων, κατά κανόνα, δεν υπερβαίνουν τις είκοσι (20) σελίδες. Σε περίπτωση ουσιώδους υπέρβασης του αριθμού αυτού, η Γραμματεία δύναται, κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού, να ζητήσει από τον πληρεξούσιο δικηγόρο να προσαρμόσει την έκταση του δικογράφου στα ανωτέρω δεδομένα, εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Αν ο πληρεξούσιος δεν προσαρμοσθεί στην υπόδειξη αυτή, το Δικαστήριο, με την απόφαση που εκδίδεται επί της υπόθεσης, μπορεί να του επιβάλλει χρηματική κύρωση, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δικαστικής δαπάνης, που προβλέπεται για τη σύνταξη του εισαγωγικού δικογράφου. Το ποσό της κύρωσης περιέρχεται στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Στον Κανονισμό του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Στο νόμο, προβλέπονται αναλυτικότερα τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Κατά βάση, τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 Ειδικότερα:

1.α. Προσδιορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο του υπό ψήφιση νόμου. Περαιτέρω, ορίζεται ότι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των δραστών αξιόποινων πράξεων, οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν: i) στον Έλληνα Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα, ii) στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, ο οποίος διορίζεται ως έκτακτος υπάλληλος, και iii) στους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς (ΕΕΕ) σχετικά με τη χορήγηση ειδικής κανονικής άδειας χωρίς αποδοχές κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τις εν λόγω θέσεις (δυνατότητα διενέργειας της συνέντευξης μέσω τηλεδιάσκεψης κ.λπ.).

2.α. Συνιστάται λειτουργικά ανεξάρτητο Γραφείο ΕΕΕ, με έδρα την Αθήνα. Ο χώρος στέγασης του εν λόγω Γραφείου καθορίζεται με υπουργική απόφαση και η εσωτερική λειτουργία αυτού μπορεί να καθορίζεται από κανονισμό που καταρτίζεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Προβλέπεται ότι, με μέριμνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

πραγματοποιείται, κατά προτεραιότητα, σύνδεση με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π.) και με το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποθέσεων και διακίνησης εγγράφων και πληροφοριών του συνιστώ μενού Γραφείου ΕΕΕ με τις εθνικές ελεγκτικές, διωκτικές, εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

γ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται ο αριθμός και το καθεστώς απασχόλησης (πλήρους ή μερικής) των ΕΕΕ, σύμφωνα με την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία.

Καθορίζεται, επίσης, η διαδικασία κατανομής του αριθμού των ΕΕΕ ανά βαθμό δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο, μη επιτρεπομένης της αίτησης εξαίρεσης όλων των διορισμένων ΕΕΕ, ενώ επιτρέπεται η παράλληλη άσκηση καθηκόντων εθνικού εισαγγελέα σε περίπτωση μερικής απασχόλησης αυτών.

3.α. Στο Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) συνιστάται γραμματεία, που αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δικαιοσύνης, για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου των ΕΕΕ.

Στην εν λόγω γραμματεία συνιστώνται οκτώ (8) συνολικά νέες οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, διαφόρων κλάδων και κατηγοριών (3 ΠΕ Γραμματέων, 3 ΠΕ Πληροφορικής και 2 ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων) και προσδιορίζονται τα ειδικότερα προσόντα αυτών.

β. Η στελέχωση της γραμματείας πραγματοποιείται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με μετάθεση ή απόσπαση δικαστικών υπαλλήλων, σύμφωνα με την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία, διάρκειας τριών (3) ετών, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, μέχρι τρεις (3) φορές.

γ. Προσδιορίζονται, επίσης, τα προσόντα του προϊσταμένου της γραμματείας και ο τρόπος ορισμού του.

5. Ορίζεται ότι, ο χρόνος της απόσπασης των δικαστικών υπαλλήλων στη γραμματεία λογίζεται ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία προέρχονται, οι αποδοχές δε αυτών διέπονται από το άρθρο 23 παρ.1 του ν.4354/2015 και εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης αυτών.(άρθρα 14, 37 και 44)

4. α. Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα σχετικά με τους ΕΕΕ (κατά τόπον αρμοδιότητα των ΕΕΕ, διενέργεια ανακριτικών πράξεων κ.λπ.).

β. Επαναπροσδιορίζονται οι εθνικές αρχές που παρέχουν συνδρομή στους ΕΕΕ [Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κ.λπ.] και ορίζεται ρητά, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ως η αρμόδια εθνική αρχή για την επίλυση διαφωνίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της εθνικής Εισαγγελικής Αρχής.(άρθρα 15 – 19)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Καθορίζεται ειδική διαδικασία για τον ορισμό νέας δικασίμου, σε περίπτωση που η συζήτηση της υπόθεσης δεν εκφωνήθηκε λόγω αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό.

β. Αυξάνονται, αναδρομικά από 1-3-2021, οι οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, ως ακολούθως:

των Αρεοπαγιτών, κατά εννέα (9), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα τέσσερις (74),

των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι έξι (26),

των Αντεισαγγελέων Εφετών, κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν είκοσι τέσσερις (124),

των Εισαγγελέων Πρωτοδικών, κατά τέσσερις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν σαράντα οκτώ (148).

2. α. Επαναπροσδιορίζονται οι αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά των δικαστικών λειτουργών [άρθρο 99 παρ.1 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988)).

β. Τίθεται ανώτατο όριο στον αριθμό των σελίδων για τα δικόγραφα των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που κατατίθενται στο Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ) καθώς και των υπομνημάτων (άρθρο 17 του π,δ, 18/1989).

Προβλέπεται η επιβολή χρηματικής κύρωσης από το Δικαστήριο, στην περίπτωση που ο πληρεξούσιος δικηγόρος δεν προβεί καθ’ υπόδειξη της Γραμματείας στην προσαρμογή της έκτασης του δικογράφου. Το ύψος της εν λόγω χρηματικής κύρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δικαστικής δαπάνης για τη σύνταξη του εισαγωγικού δικογράφου και το ποσό αυτής περιέρχεται στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

γ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: i) τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ και Μ) τη σύνθεση του οικείου δικαστικού σχηματισμού του ΣτΕ, που απορρίπτει ή αποδέχεται τα ένδικα βοηθήματα ή μέσα (άρθρα 34Α και 34Β του π.δ.18/1989, αντίστοιχα).

5.Επιτρέπεται η σύσταση προσωποπαγών θέσεων στον βαθμό του παρέδρου ΣτΕ για την προαγωγή εισηγητών, εφόσον μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών υπηρεσίας στον βαθμό δεν υφίσταται κενή θέση παρέδρου. Οι εν λόγω θέσεις δεν μπορεί κάθε φορά να υπερβαίνουν τις τρεις (3) και καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση θέσης παρέδρου.

3. α. Παρέχεται η δυνατότητα, με απόφαση του Προέδρου του ΣτΕ ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.), να ορίζεται ότι, στα εν λόγω Δικαστήρια δεν αναπαράγονται σε έγχαρτη μορφή τα δικόγραφα, οι αποφάσεις και τα έγγραφα εν γένει που φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, τα οποία κατατίθενται ή διακινούνται σε ψηφιακή μορφή με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Δ.Δ.) ή άλλου συστήματος που διαλειτουργεί με το Σύστημα αυτό.

β. Επιτρέπεται η συγκρότηση ομάδων εργασίας, από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, για την υποστήριξη του ΣτΕ και της Γενικής Επιτροπείας των Τ.Δ,Δ. σε θέματα λειτουργίας του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Δ.Δ. και λοιπά συναφή θέματα, λειτουργούν δε εντός του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων.

4.α. Ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά με την εισηγητική έκθεση στο Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας και στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.).

β. Συμπληρώνεται το άρθρο 64 παρ.1 του ν.3900/2010 και προβλέπεται ότι, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Δ.Δ., το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. επιχορηγεί ετησίως τη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Διοικητικών Δικαστηρίων και τα Διοικητικά Δικαστήρια, για την κάλυψη των αναγκών των δικαστηρίων της οικείας Εφετειακής Περιφέρειας, με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης, την αποκατάσταση βλαβών, την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και την αναδιάταξη της λειτουργίας του.

γ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κατά τόπον αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων που εκδικάζουν ακυρωτικές διαφορές σχετικά με την κτήση και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας (άρθρο 15 παρ.9 του ν.3068/2002).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως ακολούθως:

1.α. Προβλέπεται ότι, το σύνολο των ακινήτων ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ, στα οποία στεγάζονται τα Καταστήματα Κράτησης καθώς και το σύνολο των οικοπέδων ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που προορίζονται για την ανέγερση φυλακών, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, χωρίς την καταβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία.

Η διαχείριση και τα έσοδα των ανωτέρω ακινήτων περιέρχονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

β. Επαναπροσδιορίζονται τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

2.Ορίζεται ότι, κατά την αληθή έννοια του άρθρου 1912 του Αστικού Κώδικα, ο κληρονόμος που ενηλικιώνεται, δικαιούται εντός της ετήσιας προθεσμίας του εν λόγω άρθρου να αποποιηθεί την κληρονομιά.

3.Επανακαθορίζεται η σύνθεση του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης,

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 9 παρ.1 του ν.4491/2017) και συγκεκριμένα, αυξάνεται κατά ένα (1), ο αριθμός των μελών αυτού,

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και ΣΤ

Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις για επιμέρους θέματα σχετικά με την εφαρμογή του υπό ψήφιση νόμου (αρχική στελέχωση της γραμματείας του Γραφείου ΕΕΕ, εκκρεμείς υποθέσεις αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κ.λπ.) και περιλαμβάνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καταργούνται.

Διαβάστε αναλυτικά

Νόμος 4786/2021 – ΦΕΚ 43/Α/23-3-2021

Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/demosieutheke-sto-phek-nomos-4786-2021.html

To Top