Πρωτοδικείο Αθηνών: Πώς θα λειτουργεί από την Τρίτη 6 Απριλίου

Ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία του από την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Αναλυτικά προβλέπεται:

Ότι για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 6 π.μ. έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6 π.μ.:

Ι) Εξαιρούνται από την προσωρινή αναστολή των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, που επιβλήθηκε με το άρθρο 1 § 1 αρ. 4 περ. 3α’ της ανωτέρω υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20.651/2-4-2021:

1. Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας πρώτου βαθμού, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α’ 87).

2. Οι δίκες επί ενδίκων μέσων ενώπιον του δικάζοντας ως Εφετείου Πρωτοδικείου, που αφορούν εργατικές διαφορές, ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και διατροφή από τον νόμο, οι οποίες έχουν διεξαχθεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων. Οι δίκες αυτές γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

3. Οι δίκες επί ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, οι δίκες επί εργατικών διαφορών και οι δίκες, που αφορούν διατροφές από τον νόμο, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

4. Οι δίκες επί εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, που αφορούν εργατικές διαφορές και ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

5. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο: α) εργατικές διαφορές, β) ανακοπές, γ) αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και δ) διατροφές από τον νόμο, στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας Α’ θα δικάζει στο κτίριο 13, αίθουσα 101, ο Πρόεδρος Υπηρεσίας Γ’ στο κτίριο 5, αίθουσα 4.

6. Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας, που έχουν ως αντικείμενο την υποβολή σε ακούσια νοσηλεία και τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση (801 επ. ΚΠολΔ), καθώς και οι δίκες των άρθρων 68 του ν. 4307/2014, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

7. Οι λοιπές δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού και οι δίκες πρώτου βαθμού, που αφορούν ειδικούς νόμους και δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνει χώρα έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία πρέπει, με την επιμέλεια των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, να κοινοποιείται στην αρμόδια Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι τις 12 την προτεραία της δικασίμου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οπότε και θα σημειώνεται αμέσως στο οικείο πινάκιο/έκθεμα με την επιμέλεια του αρμοδίου γραμματέα του οικείου τμήματος. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει την ανωτέρω δήλωση, η υπόθεση θα συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων χωρίς την εξέταση μαρτύρων, ενώ σε περίπτωση, κατά την οποία δεν υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση από τους πληρεξούσιους δικηγόρους όλων των διαδίκων, η υπόθεση θα αποσύρεται από το οικείο πινάκιο/έκθεμα και δεν θα συζητείται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις αναφερόμενες υπ’ αριθμ. 2 έως και 7 περιπτώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 83 § 3 του ν. 4790/2021, όπως ορίζεται κατωτέρω (υπό στοιχείο IV).

8. Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού και οι δίκες δευτέρου βαθμού, που αφορούν ειδικούς νόμους και δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των δικών του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020, οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.

9. Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α’ 79).

10. Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών (σε υποθέσεις της αμφισβητούμενης ή της εκούσιας δικαιοδοσίας), οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία αποσύρεται από το πινάκιο/ έκθεμα, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

Για όλες τις παραπάνω υποθέσεις [εξαιρουμένης της Νέας Τακτικής Διαδικασίας] θα υπάρχει χρονικός καταμερισμός στο έκθεμα για την εκδίκασή τους. Τα εκθέματα με τον ως άνω καταμερισμό των υποθέσεων και την ώρα εκδίκασης θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα κοινοποιούνται από τις αρμόδιες γραμματείες προς τον ΔΣΑ και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για την αποφυγή συγχρωτισμού ΘΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ, Η ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ, ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

11. Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.

12. Η εκδίκαση αυτοφώρων πλημμελημάτων εφόσον αφορούν κατηγορού­μενο, που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

13. Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

14. Η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων.

15. Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

16. Οι ποινικές δίκες, που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.8.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

17. Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019 Α’ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985 Α’ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά τη διάταξη του άρθρου 82 § 5 του προϊσχύσαντος ΠΚ.

18. Η δημοσίευση αποφάσεων, η έκδοση βουλευμάτων και η έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου.

ΙΙ) Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιοσδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία του Πρωτοδικείου, θα γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

ΙΙΙ) Για τις ποινικές δίκες, που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές. Στην τελευταία περίπτωση προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των διαδίκων, των μαρτύρων και των συνηγόρων, που τυχόν απουσιάζουν κατά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

IV) Για τις πολιτικές δίκες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 § 3 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48/31.3.2021), σύμφωνα με τις οποίες «Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπως και στον Άρειο Πάγο, ο Πρόεδρος του τμήματος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέμει χρονικά εντός της αυτής ημέρας τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov. gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας». Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω αίτημα αναβολής μπορεί να διατυπωθεί με κοινή ανέκκλητη έγγραφη δήλωση ή μονομερείς ανέκκλητες έγγραφες δηλώσεις, υπογεγραμμένες από τους πληρεξουσίους δικηγόρους όλων των διαδίκων, οι οποίες πρέπει να αποστέλλονται στις αρμόδιες γραμματείες του Πρωτοδικείου Αθηνών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

V) Τα τμήματα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών θα λειτουργούν με το προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους.

Ειδικότερα:

Α) Στις διαδικασίες για τις οποίες λειτουργεί η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων [Νέα Τακτική Διαδικασία, Ειδική διά του Τύπου, Αμοιβές- Απαλλοτριώσεις, Εργατικά, Αυτοκίνητα, Μισθώσεις] τα εν λόγω δικόγραφα κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για τις λοιπές διαδικασίες, πλην ασφαλιστικών μέτρων, κατατίθενται δικόγραφα με φυσική παρουσία αλλά εφαρμόζεται αυστηρά το σύστημα κατάθεσης με βάση τον λήγοντα αριθμό του γραμματίου προείσπραξης, αρχής γενομένης από 6-4-2021 με το ψηφίο 7, αποκλειστικά κατά τις ώρες 9.00 – 13.00 στις οικείες γραμματείες. Επείγουσες αιτήσεις θα εξυπηρετούνται κατ’ εξαίρεση και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από την Διεύθυνση του Πρωτοδικείου.

Ειδικά για τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων κατατίθενται δικόγραφα μόνο εφόσον υπάρχει αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής καθώς και δικόγραφα αιτήσεων με αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής και διατροφές, με βάση τον λήγοντα αριθμό του γραμματίου προείσπραξης (μονοί λήγοντες αριθμοί κατά τις μονές ημέρες, ζυγοί κατά τις ζυγές).

Β) Η κατάθεση αιτήσεων διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου, η παραλαβή απογράφων και αντιγράφων διαταγών πληρωμής, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρακάτω Παράρτημα Α.

Γ) Η κατάθεση πολιτικών και ποινικών ενδίκων μέσων στις αρμόδιες γραμματείες πραγματοποιείται, όπως παρακάτω αναφέρεται στο παράρτημα Β.

Δ) Τα τμήματα Αρχείου (Ευελπίδων, Αρχείο Πρωτοδικείου οδού Λουκάρεως) θα λειτουργούν μόνο για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτημάτων [αποφάσεις, πρακτικά, προτάσεις, πιστοποιητικά] ενώ με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις υπό τον όρο της προαπόδειξης του κατεπείγοντος.

VI) Α] Ο ανώτατος/μέγιστος αριθμός των ατόμων, που μπορούν να παρευρίσκονται στα ακροατήρια του Πρωτοδικείου/Πλημμελειοδικείου και του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ορίζεται στον αριθμό των δεκαπέντε [15] ατόμων. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει υπέρβαση του εν λόγω ανώτατου αριθμού ατόμων στο ακροατήριο, εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντας η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις, όπου ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 31.8.2021 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2021 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων.

Β) Η είσοδος πολιτών και Δικηγόρων στο χώρο του Πρωτοδικείου Αθηνών για όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων θα γίνεται ως ακολούθως:

α. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα εισέρχονται αποκλειστικά από την ΠΥΛΗ 5 της οδού Ευελπίδων («κάτω» είσοδος) με την επίδειξη της δικηγορικής τους ταυτότητας.

β. Η είσοδος πολιτών θα είναι επιτρεπτή: α) για τις ποινικές δίκες ή ανακριτικές κλήσεις με την επίδειξης κλητηρίου θεσπίσματος / κλήσης Εισαγγελικής ή Ανακριτικής αρχής ή βεβαίωσης πληρεξουσίου Δικηγόρου ότι ο κάτοχος του εγγράφου τυγχάνει κατηγορούμενος ή μάρτυρας σε δίκη που έχει εισαχθεί στο έκθεμα ποινικού δικαστηρίου ή σε διαδικασία ενώπιον ανακριτή, β) για τις πολιτικές δίκες με την βεβαίωση πληρεξούσιου δικηγόρου για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις για τις οποίες και κατά την ΚΥΑ επιτρέπεται.

Για τις άνω περιπτώσεις η είσοδος των πολιτών με την επίδειξη των άνω εγγράφων και της αστυνομικής ταυτότητας, θα γίνεται αποκλειστικά από την Κεντρική Είσοδο της οδού Ευελπίδων («πάνω» είσοδος – ΠΥΛΗ 3).

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του και να κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2021

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του

Πρωτοδικείου Αθηνών

Σοφία Φούρλαρη

Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ-

ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Από Τρίτη 6-4-2021:

1) Όσοι εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων επιθυμούν να παραλάβουν αντίγραφα εκ των επιδοθεισών στους καθ’ων διαταγών πληρωμής μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Πιστωτικών Τίτλων (κτίριο 11, γρ. 103) κατά τις ώρες 9.00 έως 13.30 καθημερινά μέχρι τις 12-4-2021.

Η χορήγηση αντιγράφων θα γίνει αυστηράσύμφωνα με τις προθεσμίες, που έχει έκαστος προς άσκηση ανακοπής ως ακολούθως:

στις 6-4-2021 θα δοθούν αντίγραφα σ’αυτούς που έχουν υπολειπόμενο χρόνο για άσκηση ανακοπής από 1-3 ημέρες,

στις 7-4-2021 σ’αυτούς με υπολειπόμενο χρόνο από 4-6 ημέρες,

στις 8-4-2021 σ’αυτούς με υπολειπόμενο χρόνο από 7-9 ημέρες

στις 9-4-2021 σ’αυτούς με υπολειπόμενο χρόνο από 10-12 ημέρες και

στις 12-4-2021 σ’αυτούς που έχουν υπολειπόμενο χρόνο για άσκηση ανακοπής από 12-15 ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση των αντιγράφων θα πραγματοποιείται με την επίδειξη της Δ/Π, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος επίδοσης αυτής.

2) Όσοι εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων δεν έχουν παραλάβει τα απόγραφα των εκδοθεισών διαταγών πληρωμής του έτους 2020 και από το έτος 2021 μέχρι τον αριθμό 1567 (ήτοι δημοσιευθείσες Δ/Π μέχρι 12-2-2021), μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα κατά τις ίδιες ως άνω ημέρες και ώρες με την ακόλουθη σειρά:

στις 6-4-2021 θα χορηγηθούν απόγραφα Δ/Π από No 5821/2020 έως 505/2021

στις 7-4-2021 από No 507-1052/2021

στις 8-4-2021 από No 1053-1288/2021

στις 9-4-2021 από No 1289-1464/2021

στις 12-4-2021 από No 1465-1567/2021.

Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι να προσέλθουν οπωσδήποτε κατά τις παραπάνω ημερομηνίες, διότι λόγω του μεγάλου όγκου Δ/Π που ακολουθεί προς παραλαβή (δημοσίευση από 12-2-2021 και μετά) ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ.

3) Η κατάθεση αιτήσεων προς έκδοση διαταγών πληρωμής θα αρχίσει από τις 13-4-2021,ξεκινώντας με τον λήγοντα του γραμματίου αριθμ. 2 και με δύο δικόγραφα ανά υπογράφοντα δικηγόρο κατά τις ώρες 9.00 έως 11.00.

Για επείγουσες και εκτός της άνω σειράς υποθέσεις θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στον Πρόεδρο Υπηρεσίας των Διαταγών Πληρωμής.

4) Τα απόγραφα των Δ/Π για τις με αριθμό 1568/2021 και μετά θα χορηγούνται από τις 13-4-2021 κατά τις ώρες από 11.30-13.30 ως εξής:

– στις 13-4-2021 από το No 1568 -1668/2021

– στις 14-4-2021 από το No 1669 -1769 κ.ο.κ., ήτοι 100 ανά ημέρα.

Επίσης για επείγουσα περίπτωση θα υποβάλλεται αίτηση στον Πρόεδρο

Υπηρεσίας των διαταγών πληρωμής.

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους προσερχόμενους, δικηγόρους και διαδίκους να εφαρμόσουν ΑΥΣΤΗΡΑ την παρούσα ανακοίνωση τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα (υποχρεωτική χρήση μάσκας, αποστάσεις κλπ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

(1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

(ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ) :

Η κατάθεση των ένδικων μέσων θα γίνεται από 06-04-2021 ως εξής:

Όταν η προθεσμία άσκησης λήγει εντός των δύο (2) επόμενων εργασίμων ημερών, καθώς επίσης και των καταχρηστικών προθεσμιών,το ένδικο μέσο δύναται να κατατίθεται χωρίς την προϋπόθεση του αύξοντα αριθμού του γραμματίου προείσπραξης.

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις κατάθεσης ένδικου μέσου, ισχύει ο λήγων αριθμός του γραμματίου προείσπραξης, αρχής γενομένης από 6/04/2021, από το ψηφίο ένα (1).

Όπου δεν απαιτείται γραμμάτιο προείσπραξης, η κατάθεση θα γίνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο τελευταίο ψηφίο του Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ

(2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Θα υπάρχει δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων για όλες τις επείγουσες περιπτώσεις και κατά τα λοιπά, με βάση τον τελευταίο αριθμό του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του κατηγορουμένου ή τον τελευταίο αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ), αρχής γενομένης από 6-4-2021 από το ψηφίο ένα (1).

Δείτε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο στο dsa.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/protodikeio-athinon-pos-tha-leitoyrgei-apo-tin-triti-6-aprilioy

To Top