Νέα ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα στη Δικαιοσύνη από την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1441/10.4.2021 η με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».
Σύμφωνα με το άρθρο 14 της νέας ΚΥΑ, το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 (που αφορά τα Δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, Έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία) τίθεται σε ισχύ σε κάθε περίπτωση την Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 και μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2.4.2021 (Β’ 1308) κοινής υπουργικής απόφασης.

Α. Για τις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου επέρχονται οι εξής αλλαγές, σε ό,τι αφορά τις προς εκδίκαση υποθέσεις, σε σχέση με την προϊσχύουσα ΚΥΑ:

Ι. Ποινικά δικαστήρια

Εξαιρούνται της αναστολής και διεξάγονται, επιπλέον όσων προβλέπονται στην προϊσχύουσα ΚΥΑ:

Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

ΙΙ. Πολιτικά Δικαστήρια

Εξαιρούνται της αναστολής και διεξάγονται επιπλέον όσων προβλέπονται στην προϊσχύουσα ΚΥΑ:

α) Οι υποθέσεις επιμέλειας – επικοινωνίας , και συγκεκριμένα: (i) Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων που αφορούν διαφορές επιμέλειας και επικοινωνίας, οι οποίες έχουν εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων (είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων)· (ii) Οι δίκες α’ βαθμού επιμέλειας – επικοινωνίας στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο· (iii) Οι δίκες εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, που αφορούν διαφορές επιμέλειας – επικοινωνίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο, (iv) οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων με αντικείμενο επιμέλεια-επικοινωνία.

β) οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

γ) Στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, τις δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και τις δίκες πρώτου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) [υπερχρεωμένα], στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, εξακολουθεί να απαιτείται έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, αλλά δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα, όταν παρίσταται ως διάδικος

θ) Στις εκδικαζόμενες υποθέσεις (ως ορίζονται στην περίπτωση βζ του σημείου 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της ΚΥΑ) υπάγεται και η εκδίκαση παραδεκτώς σωρευομένων στο ίδιο δικόγραφο αιτημάτων.

Β. Για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου επέρχονται οι εξής αλλαγές, σε ό,τι αφορά τις προς εκδίκαση υποθέσεις, σε σχέση με την προϊσχύουσα ΚΥΑ:

Εξαιρούνται της αναστολής και διεξάγονται επιπλέον όσων προβλέπονται στην προϊσχύουσα ΚΥΑ:

α) Οι υποθέσεις επιμέλειας – επικοινωνίας , και συγκεκριμένα: (i) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, που αφορούν διαφορές επιμέλειας και επικοινωνίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο· (ii) οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων με αντικείμενο επιμέλεια-επικοινωνία.

β) Στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, τις δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και τις δίκες πρώτου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) [υπερχρεωμένα], δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα, όταν παρίσταται ως διάδικος.

—Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

Συνημμένα

kya_10.4.21.pdf

To Top