Νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων – Νομοσχέδιο κατατέθηκε στη βουλή

Καταργείται ο υφιστάμενος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.2812/2000) με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Στη Βουλή Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων» με το οποίο, επανακαθορίζεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Σώματος των δικαστικών υπαλλήλων, με τη θέσπιση νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Κατά βάση, επαναλαμβάνονται διατάξεις του υφιστάμενου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.2812/2000), ο οποίος καταργείται.

Οι κυριότερες μεταβολές του νέου Κώδικα συνίστανται στα ακόλουθα:

ΜΕΡΗ ΠΡΩΤΟ – ΤΡΙΤΟ

1.α. Προσδιορίζεται ο σκοπός του νέου Κώδικα (αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων) και επανακαθορίζεται το πεδίο εφαρμογής αυτού.

β. Επαναπροσδιορίζονται:

i) τα προσόντα και τα κωλύματα διορισμού για την πλήρωση θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων,

ii) η σχετική διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων (προγραμματισμός, διενέργεια διαγωνισμού για συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητες κ.λπ.),

iii) οι κατηγορίες των δικαστικών υπαλλήλων, αντίστοιχες των βαθμιδών εκπαίδευσης,

ίν) οι κλάδοι και οι ειδικότητες, με σύσταση νέων κλάδων (ΠΕ Στατιστικής, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων κ.λπ.),

ν) τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα κ.λπ.(αρθρα 1 – 22)

2.α. Συνιστώνται διακόσιες είκοσι έξι (226) οργανικές θέσεις του νέου κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και κατανέμονται στα ανώτατα δικαστήρια και σε λοιπά δικαστήρια της χώρας (Συμβούλιο της Επικράτειας, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο, Πρωτοδικεία, Εφετεία, Εισαγγελίες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά κ.λπ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Συνιστώνται, επίσης, είκοσι μία (21) οργανικές θέσεις του νέου κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων και κατανέμονται στο Συμβούλιο της Επικράτειας, τον Άρειο Πάγο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

γ. Με π.δ., μπορεί να αυξάνονται οι ανωτέρω θέσεις και να συνιστώνται νέες θέσεις των προαναφερόμενων κλάδων και σε άλλα δικαστήρια ή εισαγγελίες.

δ. Καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των υποψηφίων καθώς και τα καθήκοντα των δικαστικών υπαλλήλων των εν λόγω κλάδων, ε. Προβλέπεται ότι, η πλήρωση των θέσεων των προαναφερόμενων κλάδων γίνεται με διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται με κ.υ.α. και διενεργείται από επιτροπές με τη μνημονευόμενη σύνθεση.

Διορίζονται, επίσης, εκτός από τα μέλη των εν λόγω επιτροπών, οκτώ (8) εξεταστές ξένων γλωσσών, με τους αναπληρωτές τους, για την εξέταση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής γλώσσας.

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., του ύψους και της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης που λαμβάνουν τα μέλη των Επιτροπών διαγωνισμού, οι εξεταστές, οι επιτηρητές και οι γραμματείς αυτών.

στ. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον διορισμό και τη δοκιμαστική υπηρεσία – μονιμοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων των νέων κλάδων.

Ορίζεται ότι, οι δόκιμοι υπάλληλοι που προέρχονται από υπαλλήλους – κατόχους άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, αποκτούν την ιδιότητα του δόκιμου δικαστικού υπαλλήλου του εκάστοτε κλάδου, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς τους, εφόσον δεν άγει σε μείωση των συνολικών κατά τον Κώδικα αποδοχών τους.

ξ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εισαγωγική εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων των προαναφερόμενων νέων κλάδων και συγκεκριμένα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
i) Η εισαγωγική εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου είναι δωδεκάμηνη (πρώτο και δεύτερο στάδιο).

-Καθορίζεται το εκπαιδευτικό προσωπικό (εν ενεργεία και συνταξιούχοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί) και τα κριτήρια επιλογής του, θεωρούνται δε δικαστικά τα σχετικά με την εκπαίδευση των υπαλλήλων του εν λόγω κλάδου καθήκοντα. Με κ.υ.α., ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις αποδοχές των διδασκόντων και τη διαδικασία καταβολής αυτών.

-Κατά το δεύτερο στάδιο εκπαίδευσης των δοκίμων υπαλλήλων (πρακτική άσκηση στα οριζόμενα δικαστήρια που λειτουργούν ως εκπαιδευτικά κέντρα) μπορεί, με κ.υ.α., να προβλέπεται η εκπαίδευση στη σύνταξη δελτίων και ευρετηρίων, σε κοινό τόπο, με κάλυψη των εξόδων των μετακινούμενων για τον σκοπό αυτό.

ii) Η εισαγωγική εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση των δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων διαρκεί, επίσης, δώδεκα (12) μήνες.

-Με υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εισαγωγική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των υπαλλήλων που στελεχώνουν τον εν λόγω κλάδο, τις προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης της εισαγωγικής εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης, την κατανομή τους στα δικαστήρια κ.λπ., μετά από πρόταση τριμελούς Επιτροπής, με τη μνημονευόμενη σύνθεση.

η. Προσδιορίζονται οι βαθμοί στους οποίους εξελίσσονται οι δικαστικοί υπάλληλοι των προαναφερόμενων κλάδων [Δικαστικός Ερευνητής Δ’ (εισαγωγικός), Γ’, Β’ και Α’ και αντίστοιχα, Ειδικός Δικαστικής Επικοινωνίας Δ’ (εισαγωγικός), Γ’, Β’ και Α’] και ο τρόπος ένταξης σε αυτούς.

θ. Ορίζεται ότι, οι δικαστικοί υπάλληλοι των ανωτέρω κλάδων κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια για τους δικαστικούς υπαλλήλους, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας τους.

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την καταβολή, με κ.υ.α., στους δικαστικούς υπαλλήλους των προαναφερόμενων κλάδων, επιπλέον ανταμοιβής (bonus) σε περίπτωση επίτευξης στόχων καθώς και για τον καθορισμό των προϋποθέσεων χορήγησης και του ύψους αυτής.

ι. Ορίζεται ότι, οι εν λόγω υπάλληλοι υπάγονται σε αυτοτελή διεύθυνση, εάν υπηρετούν σε ανώτατο δικαστήριο και σε διαφορετική περίπτωση, σε αυτοτελές τμήμα, προϊστάμενοι δε αυτών είναι ο Πρόεδρος του οικείου δικαστηρίου ή Εισαγγελίας ή ο κατά περίπτωση, Γενικός Επίτροπος της Επικράτειας.

ια. Καθορίζονται τα αρμόδια, για τους δικαστικούς υπαλλήλους των προαναφερόμενων νέων κλάδων, δικαστικά και υπηρεσιακά συμβούλια καθώς και οι αρμοδιότητες αυτών.

ιβ. Επιτρέπεται η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στους προαναφερόμενους δικαστικούς υπαλλήλους.

Προβλέπεται δε ότι, στον υπάλληλο που μεταβαίνει στην αλλοδαπή με εκπαιδευτική άδεια, παρέχεται επιπλέον το 50% των συνολικών αποδοχών της οργανικής του θέσης καθώς και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, με ειδική αιτιολογία της απόφασης χορήγησης.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων, ο υπάλληλος επιστρέφει στο Δημόσιο, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος, τις επιπλέον αποδοχές που έλαβε κατά τον χρόνο της άδειας καθώς και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, με τον νόμιμο τόκο, εφαρμοζομένων των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)._

ιγ. Προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικαστικών υπαλλήλων των προαναφερόμενων κλάδων και καθορίζονται λοιπά θέματα υπηρεσιακής φύσεως αυτών (ωράριο εργασίας, αξιολόγηση, ηθικές αμοιβές – βραβεύσεις, υπηρεσιακές μεταβολές, πειθαρχικό δίκαιο, λύση υπαλληλικής σχέσης κ.λπ.), απαγορεύονται δε ρητά, οι μετατάξεις υπαλλήλων των ανωτέρω κλάδων, πλην των οριζόμενων εξαιρέσεων. (άρθρα 23 – 83)

MΕPH ΤΕΤΑΡΤΟ – ΕΒΔΟΜΟ

1.α. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δικαστικών υπαλλήλων.

β. Επανακαθορίζονται χα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικαστικών υπαλλήλων (άδειες, παροχή υγειονομικής περίθαλψης, δήλωση περιουσιακής κατάστασης κ.λπ.).

γ. Προβλέπεται η σύσταση προσωποπαγούς θέσης, εάν δεν υπάρχει κενή, για την τοποθέτηση δικαστικού υπαλλήλου προσωρινά ως υπεράριθμου, κατά την επάνοδό του στην Υπηρεσία, σε περίπτωση μη εκλογής του σε εκλογική αναμέτρηση στην οποία συμμετείχε.

δ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με π.δ., των οργάνων και της διαδικασίας ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων (δικαιώματα ελεγχόμενων, προσωρινά μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου, κυρώσεις για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο ή παραλείπουν να υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβώς τη δήλωση κ.λπ.).

ε. Προβλέπεται πενταετής παραγραφή της αξίωσης καταλογισμού από τη διαπίστωση της ζημίας, εάν πρόκειται για ζημία ευθέως του Δημοσίου. Παραγράφεται, επίσης, μετά από πενταετία (αντί διετίας, που ισχύει), η αξίωση καταλογισμού του Δημοσίου, για αποζημίωση που κατέβαλε σε τρίτους λόγω βλάβης από παράνομη πράξη ή παράλειψη του δικαστικού υπαλλήλου. (άρθρα 84 -123)

2.α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων, η οποία διακρίνεται σε εισαγωγική (υποχρεωτική), μετεκπαίδευσης / επιμόρφωσης και μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

-Καθορίζεται ο τρόπος πραγματοποίησης της υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης και το αντικείμενο αυτής.

-Καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές στον υπάλληλο στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό [κατά τα ισχύοντα, προσαυξάνονται από 15% έως 75%, κατά περίπτωση (άρθρο 42 παρ.6 του ν.2812/2000)].

Καταβάλλονται, επίσης, προσαυξημένες έως 50%, οι αποδοχές αυτού κατά τη χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εξωτερικό [κατά τα ισχύοντα, καταβάλλονται αυξημένες στο διπλάσιο (άρθρο 42 παρ.7 του ν.2812/2000)].

Σε περίπτωση που ο δικαστικός υπάλληλος δεν παραμείνει στην υπηρεσία για χρονικό διάστημα τριπλάσιο της διάρκειας της άδειας, οφείλει να επιστρέψει στο Δημόσιο, πέραν των επιπλέον αποδοχών που έλαβε κατά τον χρόνο της άδειας, και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, με τον νόμιμο τόκο, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε.

Εάν με υπαιτιότητα αυτού διακοπεί η φοίτηση ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης του τίτλου, ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην Υπηρεσία την προσαύξηση των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της άδειας, με τους νόμιμους τόκους, σύμφωνα με την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία, ο χρόνος δε της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Εάν η διακοπή ή η μη κατάθεση του τίτλου σπουδών στην Υπηρεσία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, απαλλάσσεται από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση επιστροφής αποδοχών.

Εισάγεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών μικρής χρονικής διάρκειας, για συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, καταβάλλονται δε οι αποδοχές για όλο το διάστημα των εν λόγω δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ημερών για μετάβαση και επιστροφή του υπαλλήλου.

β. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την αξιολόγηση των δικαστικών υπαλλήλων (διαδικασία, κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης, αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους κ.λπ.).

γ. Επανακαθορίζονται ζητήματα σχετικά με την τήρηση του προσωπικού μητρώου των δικαστικών υπαλλήλων και την παροχή ηθικών αμοιβών και βραβεύσεων (μετάλλια, διπλώματα, χρηματικά βραβεία κ.λπ.).

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με π.δ., των οργάνων, της διαδικασίας αξιολόγησης και βράβευσης των προτάσεων ή μελετών, το ύψος των χρηματικών βραβείων κ.λπ. (άρθρα 124 -137)

ΜΕΡΗ ΟΓΔΟΟ – ΔΕΚΑΤΟ

1.α. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των δικαστικών υπαλλήλων (διαδικασία μονιμοποίησης, βαθμολογικής εξέλιξης, προαγωγής κ.λπ.).

β. Επαναπροσδιορίζεται η σχετική διαδικασία και εισάγονται τα κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων [τυπικά προσόντα, εμπειρία, γραπτή εξέταση που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ανά τριετία, παρακολούθηση σεμιναρίου που διεξάγεται ανά τριετία από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) κ.λπ.].

γ. Προσδιορίζεται η διαδικασία κατανομής των δικαστικών υπαλλήλων σε οργανικές μονάδες της οικείας Υπηρεσίας και επανακαθορίζονται λοιπά ζητήματα υπηρεσιακής φύσεως αυτών [μεταθέσεις, απόσπαση σε γραφεία βουλευτών, μετατάξεις, αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός του δημόσιου τομέα σε συναφές αντικείμενο που έχει διανυθεί προ του διορισμού μέχρι επτά (7) έτη κ.λπ.].

Προβλέπεται ότι, στην περίπτωση θέσης του υπαλλήλου σε αργία, εάν πιθανολογείται σοβαρός κίνδυνος βιοπορισμού του υπαλλήλου ή της οικογένειας αυτού, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να διατάξει, ως προσωρινό μέτρο, την αύξηση των αποδοχών της αργίας μέχρι το 75% των νόμιμων αποδοχών του. (άρθρα 138 – 163)

2. Επανακαθορίζεται το πειθαρχικό δίκαιο των δικαστικών υπαλλήλων (παραπτώματα, ποινές, αρμόδια όργανα, διαδικασία, άσκηση δίωξης, συνέπειες αποφάσεων κ.λπ.). Μεταξύ άλλων:

– Αυξάνεται το επιβαλλόμενο πρόστιμο, ίσο με τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών [αντί πέντε (5) μηνών που ισχύει].

– Επιβάλλεται η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες [αντί μέχρι τέσσερις (4) μήνες, που ισχύει], με πλήρη στέρηση αποδοχών. (άρθρα 164 – 211)

3.Επαναπροσδιορίζονται οι λόγοι λύσης της υπαλληλικής σχέσης του δικαστικού υπαλλήλου. (άρθρα 212 – 220)

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Περιλαμβάνονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις και μεταξύ άλλων: α. Παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό των δικαστηρίων, εισαγγελιών και της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, που υπηρετεί για δύο (2) τουλάχιστον έτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) να μονιμοποιηθούν σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

Όσοι εκ των ανωτέρω κρίνονται κατάλληλοι, μονιμοποιούνται στις οργανικές θέσεις που δέσμευαν ή στις προσωποπαγείς που κατείχαν, οι οποίες μετατρέπονται σε θέσεις μονίμων δικαστικών υπαλλήλων. Οι λοιποί μεταφέρονται σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.), των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), εφόσον είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

β. Συνιστώνται τρεις (3) οργανικές θέσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο [δύο (2) ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων και μία (1) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων], γ. Προβλέπεται η μετάταξη σε παρεμφερείς κλάδους ανώτερης κατηγορίας των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

6. Μεταφέρονται συνολικά τριάντα δύο (32) οργανικές θέσεις από τον κλάδο ΔΕ Δικαστικών Υπαλλήλων – ΔΕ Γραμματέων στον κλάδο ΤΕ Δημοσιονομικού Ελέγχου – Διοικητικής Υποστήριξης [τριάντα (30) θέσεις] και στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων [δύο (2) θέσεις], με ταυτόχρονη μείωση ίσου αριθμού θέσεων [τριάντα δύο (32)] του κλάδου ΔΕ Γραμματέων.

ε. Ορίζεται ότι, η πλήρωση κενών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο επιτρέπεται να γίνεται με μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών ν.π.δ.δ. του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. (άρθρα 221 – 235)

Κατεβάστε εδώ νο Σχέδιο Νόμου

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/neos-kodikas-dikastikon-upallelon.html

To Top