Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 31 Μαΐου 2021

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2141/22.5.2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.».

Επισημαίνονται οι εξής διαφοροποιήσεις σχετικώς με τη λειτουργία των δικαστηρίων σε όλη τη χώρα εν σχέσει με την προηγούμενη ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 (ΦΕΚ τ. Β’ 1944/13.5.2021):

Ι. Για τις διοικητικές υποθέσεις

1. Προθεσμίες: Παύει από την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ (ήτοι από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021) η αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών που ίσχυε για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και η αναστολή της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

2. Εκδικάζονται κανονικά όλες οι υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια (ήτοι, χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες δηλώσεις από τους διαδίκους ότι επιθυμούν να διεξαχθεί η δίκη).

ΙΙ. Για τις πολιτικές και ποινικές υποθέσεις

Επαναλαμβάνεται το διευρυμένο πλαίσιο λειτουργίας, ως ίσχυε δυνάμει της ισχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 (ΦΕΚ τ. Β’ 1944/13.5.2021), με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

1. Για τις ποινικές υποθέσεις: Διευρύνονται οι προς εκδίκαση υποθέσεις ως εξής: Εξαιρούνται της αναστολής και διεξάγεται κανονικά οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2024, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2024.

2. Για τις πολιτικές υποθέσεις: Στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο προστίθενται, πέραν όσων ήδη προβλέπονταν, οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων νομής. Κατά τα λοιπά επαναλαμβάνονται για τις πολιτικές και ποινικές υποθέσεις οι προβλέψεις της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 (ΦΕΚ τ. Β’ 1944/13.5.2021)

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β’ 2141/22.5.2021

Συνημμένα

fek.pdf

To Top