Νέος νόμος 4816/2021 – Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Νέος νόμος 4816/2021 – Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος 4816/2021 “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις.”

Υπενθιμίζουμε ότι ο νόμος αυτός περιέχει μεταξύ άλλων και διατάξεις που αφορούν έκτακτες ρυθμίσεις σχετικά με τον covid-19:

-Άρθρο 23: Ρύθμιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) από εισφορές των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021

  • Άρθρο 25: Δωρεές κινητών, υπηρεσιών και έργων υποστηρικτικών της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
  • Άρθρο 28: Ρύθμιση οφειλών ιδιωτικών φαρμακείων του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011
  • Άρθρο 33: Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης
  • Άρθρο 34: Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων
  • Άρθρο 35: Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις
  • Άρθρο 36: Ηλεκτρονική εφαρμογή «myHealth»

Συνημμένα

279.552734375 kb -4816_2021.pdf

To Top