Ο νέος κανονισμός που εφαρμόζεται στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. για την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων και εκτέλεση ποινών.

Ενεπλάκη σε απάτη, που προκάλεσε στο γερμανικό Δημόσιο ζημία 408.500 ευρώ. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 3 μηνών για την πράξη της απάτης κατ’ επάγγελμα εντός συμμορίας και τιμωρήθηκε βάσει του γερμανικού Ποινικού Κώδικα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών.

Με έγγραφα η γερμανική Δικαιοσύνη διεκδίκησε τη δήμευση ακινήτου που είχε ο κατηγορούμενος στην Ελλάδα. Και βάσει σχετικής κοινοτικής Οδηγίας έχασε την  περιουσία του και το ακίνητο που είχε στην ψιλή κυριότητά του, όπως αποφάνθηκαν οι αρμόδιες εγχώριες εισαγγελικές αρχές. Αδίκημα και φυλάκιση στη Γερμανία – Κατάσχεση περιουσίας στην Ελλάδα

Λαμβάνοντας υπόψη το πιστοποιητικό, που κατατέθηκε από τις γερμανικές αρχές με αίτημα εκτέλεσης και δήμευσης ακινήτου, ο Εισαγγελέας Εφετών Θράκης, Λάμπρος Τσόγκας, αποφάνθηκε θετικά και προχώρησε στην εκποίησή του βάσει και των σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Σύμφωνα με την απόφαση του γερμανικού Πρωτοδικείου, «επιβλήθηκε δήμευση περιουσιακού στοιχείου ίσης αξίας με την προκληθείσα ζημία, στο δε πιστοποιητικό, που συνοδεύει την απόφαση, γίνεται μνεία ότι δημευθέν περιουσιακό στοιχείο είναι ακίνητο στην … επί της οδού …» στην Ελλάδα. Στα προσκομιζόμενα, μάλιστα, πιστοποιητικά ήταν και εκείνο βάσει του οποίου η καταδικαστική απόφαση για την απάτη και τη φυλάκιση κατέστη αμετάκλητη στις 31-10-2018.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Εισαγγελέα Θράκης «η πράξη της απάτης περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκλημάτων του άρθρου 3 του Κανονισμού, για τα οποία μπορεί να γίνει λόγος εφαρμογής του σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο άρθρο αυτό, δηλαδή χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου των πράξεων, για τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης, εφόσον οι πράξεις αυτές τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης με ποινή στερητική της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών».

Σύμφωνη η δήμευση με την αρχή της αναλογικότητας

Σύμφωνα εξάλλου με τη σχετική κοινοτική Οδηγία «τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων η αξία των οποίων είναι ισοδύναμη με αυτά τα όργανα ή προϊόντα, υπό την αίρεση οριστικής καταδίκης για ποινικό αδίκημα, που μπορεί να επίσης να έχει απαγγελθεί ερήμην». Αδίκημα και φυλάκιση στη Γερμανία – Κατάσχεση περιουσίας στην Ελλάδα

Παράλληλα, στην απόφαση του κ. Τσόγκα επισημαίνεται πως «το εν λόγω μέτρο είναι ακόλουθο με την αρχή της αναλογικότητας δεδομένου του ύψους της ζημίας της απάτης. Επιπλέον δεν συντρέχει κατά την κρίση μας κάποιος από τους αναφερόμενους στο άρθρο 19 του Κανονισμού 2018/1805 λόγος άρνησης της αναγνώρισης και της εκτέλεσης της δήμευσης του ακινήτου, ενώ για τη διαβίβαση της απόφασης αυτής τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες στον Κανονισμό διατυπώσεις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Εξάλλου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 του Κανονισμού, οι ουσιαστικοί λόγοι για την έκδοση της απόφασης δέσμευσης ή της απόφασης δήμευσης δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον δικαστηρίου του κράτους εκτέλεσης και κατά συνέπεια η βασιμότητα των ουσιαστικών λόγων, στους οποίους στηρίχθηκε το Δικαστήριο του κράτους έκδοσης για τη λήψη της απόφασης της δήμευσης, δεν μπορούν να τύχουν εξέτασης με την παρούσα διάταξή μας».

Και υπογραμμίζει: «Ειδικά τονίζεται στο σημείο αυτό ότι δεν προκύπτει από τη δικογραφία ότι το ποσοστό του θιγόμενου προσώπου επί του ακινήτου είναι τέτοιο, που καθιστά αδύνατη τη δήμευσή του κατά το  δίκαιο του κράτους εκτέλεσης (δηλαδή κατά το ελληνικό δίκαιο) ή ότι αξία της ζημίας, που προκλήθηκε από την πράξη της απάτης είναι μικρής αξίας και η δήμευση του ακινήτου αποτελεί δυσανάλογο μέτρο σε βάρος του θιγόμενου».

Τι ορίζει η απόφαση

Για τους λόγους αυτούς, καταλήγει: «Κατάσχουμε το διαμέρισμα … ορόφου οικοδομής στην … επί της οδού …, αρ … εντός του … οικοδομικού τετραγώνου, καθαρού εμβαδού … τμ και μικτού εμβαδού …, του οποίου ο … είναι ψιλός κύριος, και αναγνωρίζουμε και εκτελούμε τη δήμευση, που επιβλήθηκε από το Πρωτοδικείο του … Γερμανίας δυνάμει της υπ’αριθμ … αμετάκλητης απόφασής του και του από 31-3-2021 πιστοποιητικού του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2018/1805, που συνέταξε ο Εισαγγελέας του Πρωτοδικείου του ….

Παραγγέλλουμε τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών … να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, τη μεταγραφή της παρούσας διάταξης μετά των συνημμένων εγγράφων των Γερμανικών Αρχών (την υπ’αριθ … αμετάκλητη απόφαση του Πρωτοδικείου …, το από 31-3-2021 πιστοποιητικό του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2018/1805, το από 30-3-2021 αίτημα περί δήμευσης του Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου …) στα οικεία βιβλία του  Υποθηκοφυλακείου  … και  την εγγραφή  της  παρούσας διάταξης μετά των συνημμένων εγγράφων των  Γερμανικών Αρχών (υπ’αριθμ. … αμετάκλητη απόφαση του Πρωτοδικείου …, το από 31-3-2021 πιστοποιητικό του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2018/1805, το από 30-3-2021  αίτημα περί δήμευσης του Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου …) στα οικεία βιβλία του Κτηματολογίου.

Παραγγέλλουμε τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών … να προβεί για λογαριασμό μας στην επίδοση της διάταξής μας στο θιγόμενο πρόσωπο (…….), στην οικεία δε έκθεση να γίνει μνεία ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στο Συμβούλιο Εφετών εντός 10 ημερών από την επίδοση της διάταξής μας».

To Top