Πώς “ξεκλειδώνουν” οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε άλλες χώρες της Ε.Ε. – Οι παρατηρήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γνωμοδότηση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με ενσωμάτωση κοινοτικής Οδηγίας. Σκοπός της είναι η διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων.

Τις παρατηρήσεις επί του προωθούμενου σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων, κατέθεσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Βάσει της κοινοτικής Οδηγίας, προβλέπεται η άμεση και απευθείας πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και συχνά είναι απαραίτητη για την επιτυχία των ποινικών ερευνών ή για την έγκαιρη ανίχνευση, τον εντοπισμό και τη δέσμευση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη δήμευσή τους. Πώς “ξεκλειδώνουν” οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Όπως τονίζεται από τα ευρωπαϊκά όργανα «η απευθείας πρόσβαση αποτελεί το πιο άμεσο είδος πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών. Στην παρούσα οδηγία θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεσπιστούν κανόνες βάσει των οποίων χορηγείται σε ορισθείσες αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που τηρούνται σε κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών».

Και προστίθεται: «Τα κράτη μέλη που παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών μέσω κεντρικών συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η αρχή που διαχειρίζεται τα συστήματα ανάκτησης κοινοποιεί τα αποτελέσματα της αναζήτησης στις οικείες αρμόδιες αρχές άμεσα και χωρίς να παρεμβαίνει σε αυτά».

Οι παρατηρήσεις της Αρχής

Μεταξύ άλλων η Αρχή αναφέρει:

* Παρατίθεται ένας μεγάλος αριθμός αρμοδίων αρχών που συνδέονται με την ποινική έρευνα και «δύναται να ζητούν και να λαμβάνουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή χρηματοοικονομική ανάλυση από την Α΄ Μονάδα της Αρχής». Κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν ειδικότερα και να αναφερθούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες – μονάδες αυτών, που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες από τη στιγμή που έχει διερευνηθεί πως οι αρχές αυτές έχουν αρμοδιότητα ποινικής διερεύνησης

Πώς “ξεκλειδώνουν” οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

* Να προβλέπεται με σαφήνεια η εξατομικευμένη έκδοση απόφασης και εξουσιοδότησης για τον κάθε χρήστη του Συστήματος

* Θα πρέπει να αναφερθεί με ποιες διαδικασίες και από ποιον φορέα ορίζονται τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Άνευ της λήψης κατάλληλων μέτρων μείωσης του κινδύνου, η επεξεργασία δεδομένων μέσω του εν λόγω Συστήματος ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Και τούτο καθώς πρόκειται για σύστημα μεγάλης κλίμακας, το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα που προέρχονται από όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας του τραπεζικού τομέα και τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση ποινικών διώξεων. Για το λόγο αυτό, αναφέρει πως απαιτείται η διενέργεια ειδικής εκτίμησης αντικτύπου, καθώς και ο τακτικός έλεγχος κατά πόσο η επεξεργασία ακολουθεί τις απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτή.

 

To Top